Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Manažment údajov Úradu priemyselného vlastníctva SR

Ilustračný baner


Prijímateľ

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica

Kód projektu

311071Z013

Názov projektu

Manažment údajov Úradu priemyselného vlastníctva SR

Miesto realizácie projektu

Slovenská republika

Výška poskytnutého NFP

969 163,72 €

Dátum účinnosti zmluvy o NFP

17. 11. 2020

Zmluva

ZMLUVA

Dátum spustenia projektu do prevádzky

28 11. 2022

Stručný opis projektu

Základným zámerom projektu je zaviesť systematický manažment údajov v rámci Úradu priemyselného vlastníctva SR, a tak podporiť princípy otvorenosti, zdieľania dát a ochrany osobných údajov. Dôvodom realizácie projektu je cieľ systematicky manažovať údaje, ktoré spravuje organizácia, a tak prispieť ku komplexnej správe údajov celej verejnej správy. Znamená to, že sa aplikujú jasné pravidlá a metodiky používania údajov; riadenia údajov a samotnej správy údajov. Motiváciou na strane Úradu priemyselného vlastníctva SR je automatizácia nových procesov a rozvoj automatizácie už existujúcich procesov s nasledujúcimi výsledkami:

 • vytvorenie nového registra/evidencie,
 • publikované a aktualizované datasety,
 • dostupnosť osobných údajov občanov v službe Moje dáta z registra/evidencie,
 • sprístupnenie údajov registra/evidencie ostatným inštitúciám verejnej správy a
 • integrácia na Centrálnu integračnú platformu.

V rámci projektu bol vytvorený nový IS register ÚPV SR a IS Evidencie. Zároveň boli vytvorené služby:

 • sprístupnenie údajov registra/evidencie ostatným inštitúciám verejnej správy – prostredníctvom otvorených dát cez OpenAPI budú môcť inštitúcie pristupovať k údajom, a tak si overovať napr. vlastnícke práva k patentom, známkam a pod.

Projekt bol úspešne ukončený a spustený do prevádzky 28.11.2022.

Očakávané prínosy projektu sú:

 • zefektívnenie činností občana a podnikateľa (prispeje k implementácii „1-krát a dosť“),
 • zefektívnenie dátovej integrácie pre inštitúcie verejnej správy,
 • zefektívnenie internej dátovej integrácie a konsolidácie dát pre inštitúcie verejnej správy,
 • zefektívnenie činností úradníka realizujúceho procesy,
 • zvýšenie transparentnosti procesov organizácie poskytovaním údajov a
 • zvýšenie možnosti analytického spracovania a vyhodnocovania údajov.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Hypertextový odkaz na webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk;

Hypertextový odkaz na webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk

Ilustračný obrázok