Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk

Portály duševného vlastníctva

NOVÝ PORTÁL DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/
- informačný portál o duševnom vlastníctve obsahujúci databázu rozhodnutí, legislatívy a literatúry.

WIPO - IP Digital Library
https://www.wipo.int/ipdl/en/
- digitálna knižnica duševného vlastníctva zabezpečuje prístupy k databázam Svetovej organizácie duševného vlastníctva (patenty, ochranné známky, dizajny, štátne symboly, symboly medzivládnych organizácií…) a sprievodným informačným zdrojom (medzinárodné systémy triedenia, štatistiky, medzinárodné dohovory a pod.).

EPO - Patent information
https://patentinfo.european-patent-office.org/index.en.php
- údaje o patentových informáciách vo všeobecnosti, o produktoch a službách EPO, o možnostiach vzdelávania, úradné publikácie a cenníky EPO, kalendár podujatí organizovaných Európskym patentovým úradom atď.

Užitočné IP linky spracované Európskym patentovým úradom
https://www.epo.org/topics/ip-webguide.html
-na stránke je dostupný zoznam patentových úradov členských štátov EPD, informácie o informačnom systéme PATLIB, právne dokumenty a patentové klasifikačné systémy, prepojenia na užitočné európske inštitúcie, prekladateľské agentúry, softvérové spoločnosti atď.

IPR Helpdesk
https://www.ipr-helpdesk.org/
- hlavným cieľom IPR-Helpdesk je rozširovať povedomie o duševnom vlastníctve v rámci EÚ, informovať malé a stredné podniky o možnosti ochrany nových technických riešení a ich následnom využití. Prostredníctvom svojej webovej stránky poskytuje bezplatné služby v oblasti poradenstva.

IP Menu
https://www.ipmenu.com/
- ponúka tematicky a prehľadne spracované prepojenia na jednotlivé zahraničné patentové úrady a medz-inárodné organizácie, ako aj na organizácie združujúce prihlasovateľov, obsahuje pomerne rozsiahle infor-mácie o jednotlivých predmetoch priemyselného vlastníctva, prekladateľských, rešeršných a prieskumových službách, kalendár konferencií, odkazy na patentovú legislatívu jednotlivých krajín atď.

British Library:
https://www.bl.uk/reshelp/findhelprestype/patents/index.html
- stránka obsahuje komplexné informácie pre bežných používateľov o predmetoch priemyselného vlastníctva a autorských právach s množstvom tematicky a prehľadne zoradených odkazov.

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky

Súvisiace odkazy