Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » Ochranné známky » Informácia pre prihlasovateľa

Informácia pre prihlasovateľa

Konanie o zápise ochrannej známky do registra sa začína podaním žiadosti Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Banská Bystrica (ďalej len "úrad"). Zápis ochrannej známky do registra je upravený zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a vyhláškou úradu č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochranných známkach.

Prihláška sa môže týkať len jedného označenia. Prihlášku môže podať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba. Prihlášku na zápis označenia ako kolektívnej ochrannej známky môže ako prihlasovateľ podať združenie fyzických alebo právnických osôb, ktoré má právnu subjektivitu (ďalej len „združenie“).

Prihláška musí obsahovať žiadosť o zápis ochrannej známky do registra s údajmi umožňujúcimi identifikáciu prihlasovateľa, znenie alebo alebo zreteľné a reprodukciu umožňujúce vyobrazenie prihláseného označenia, v prípade trojrozmerného označenia jeho plošné vyobrazenie, zoznam tovarov a služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka do registra a podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu. V zozname sa tovary alebo služby uvedú v zatriedení podľa medzinárodného dohovoru (Niceská dohoda).

K prihláške kolektívnej ochrannej známky prihlasovateľ priloží písomnú zmluvu uzavretú medzi všetkými členmi združenia, v ktorej sú určené podmienky používania kolektívnej ochrannej známky vrátane sankcií za ich porušenie, zoznam členov združenia, ktorí môžu kolektívnu ochrannú známku používať a adresy ich sídiel.

Prihláška môže ďalej obsahovať doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia pre prihlasovateľa a jeho tovary a služby, v prípade prihlášky ochrannej známky obsahujúcej iné ako slovné označenie v bežnom písme dve zreteľné vyobrazenia označenia s rozmermi najviac 8 cm x 8 cm, vhodné na reprodukciu, splnomocnenie pre svojho zástupcu, ak je prihlasovateľ zastúpený.

Podaním prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti. Právo prednosti, ktoré vyplýva z medzinárodného dohovoru, musí prihlasovateľ uplatniť už v prihláške a v lehote 3 mesiacov od jej podania toto právo preukázať dokladom o práve prednosti, inak sa naň neprihliada. Právo prednosti možno uplatniť z prvej prihlášky, pričom musí byť zachovaná 6-mesačná lehota od dátumu prvého podania, z ktorého sa právo prednosti uplatňuje. Ak si prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti z niekoľkých prihlášok, musí pre každý tovar alebo službu uviesť, z ktorej prihlášky si právo prednosti uplatňuje.

Úrad vykoná prieskum prihlášky ochrannej známky. Prihlasovateľ je až do zápisu označenia do registra oprávnený rozdeliť prihlášku obsahujúcu v zozname viac ako jeden tovar alebo službu do samostatných prihlášok.

Ak sú splnené zákonom stanovené podmienky na zápis označenia ako ochrannej známky do registra, úrad prihlásené označenie zapíše do registra a prihlasovateľ sa stáva majiteľom ochrannej známky.

Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná. Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodné s ochrannou známkou pre zhodné tovary alebo služby alebo označenie, ak z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti alebo označenie zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky dobré meno a ktorá nie je zapísaná pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, ak by používanie tohto označenia bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky alebo jej dobrému menu. Majiteľ ochrannej známky môže zmluvou poskytnúť súhlas na používanie ochrannej známky treťou osobou, ochrannú známku previesť na inú osobu alebo ochrannú známku dať do zálohu.

Platnosť zápisu ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky ochrannej známky úradu. Na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky alebo záložného veriteľa o obnovu zápisu ochrannej známky podanej najskôr v poslednom roku platnosti jej zápisu, nie však neskôr ako šesť mesiacov po uplynutí, platnosť zápisu ochrannej známky sa obnoví na ďalších 10 rokov. Za podanie žiadosti o obnovu zápisu ochrannej známky sa platí správny poplatok.

Prihlasovateľom, ktorí nemajú potrebné známkovo-právne vedomosti a skúsenosti, sa odporúča využiť možnosti zastupovania niektorým z oprávnených zástupcov, Konanie o prihláške ochrannej známky vedie úrad s prihlasovateľom alebo jeho zástupcom.

Podanie žiadosti o zápis ochrannej známky do registra podlieha správnemu poplatku. Správne poplatky za úkony vykonávané úradom sú stanovené zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Správne poplatky sa platia spolu s podaním žiadosti.

Poplatok za podanie žiadosti o zápis ochrannej známky do registra je splatný do 15 dní po prijatí informácie o pridelení čísla prihlášky ochrannej známky.

Správne poplatky sa hradia v eurách prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo poštovým poukazom na depozitný účet úradu vedený v Štátnej pokladnici. Na platobnom doklade uveďte:

Názov účtu:                Depozitný účet ÚPV SR BB
IBAN:                           SK49 8180 0000 0070 0006 0750
BIC:                             SPSRSKBA
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol:

Variabilný symbol je identifikáciou platby. Variabilný symbol je vždy tvorený desaťmiestnym číselným kódom. Tento kód začína zľava jednomiestnym prefixom 6, po ktorom nasleduje deväťmiestne číslo prihlášky, ktoré prideľuje úrad.
(Napr.: 6002581999 je variabilný symbol pre prihlášku ochrannej známky zn. spisu POZ 258-99, 6015582003 je variabilný symbol pre prihlášku ochrannej známky zn. spisu POZ 1558-2003).
Podrobnejšie informácie o zložení variabilného symbolu.

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky