Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk

Ochrana zemepisných označení liehovín na úrovni EÚ

Ochranu zemepisných označení na úrovni EÚ upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 716/2013, , ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín.

Ochrana liehovín ako zemepisných označení na úrovni EÚ nevylučuje ich ochranu na národnej úrovni a zároveň ochrana na úrovni EÚ nie je podmienená národnou ochranou. Výrobca sa môže rozhodnúť pre jednu z nich, alebo pre obidve, a po priznaní ochrany na národnej úrovni môže požiadať aj o zápis do medzinárodného registra Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve.

Za zemepisné označenie sa považuje označenie, ktoré označuje liehovinu ako liehovinu pochádzajúcu z určitého územia, krajiny, regiónu alebo lokality na tomto území, ak možno pripísať danú kvalitu, povesť alebo iné charakteristické vlastnosti liehoviny v podstatnej miere jej zemepisnému pôvodu.

Konanie o zápise

Prvá etapa konania o zápise zemepisného označenia sa začína podaním žiadosti na Úrade priemyselného vlastníctva SR (ďalej len úrad).

Prihlasovateľ podá žiadosť o zápis zemepisného označenia na úrad. Žiadosť sa podáva v slovenskom jazyku v troch vyhotoveniach v papierovej forme a elektronicky. Žiadosť musí obsahovať:

Úrad preskúma, či je žiadosť o zápis zemepisného označenia dôvodná, spĺňa ustanovené náležitosti a označenie nie je predmetom výluk.

Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, úrad vyzve prihlasovateľa na ich doplnenie v stanovenej lehote a zároveň ho upozorní na skutočnosť, že v prípade neodstránenia týchto nedostatkov úrad zastaví konanie o žiadosti o zápis.

Ak je označenie vylúčené zo zápisu, úrad konanie o žiadosti o zápis zamietne.

Konanie o žiadosti o zápis zemepisného označenia nepodlieha vnútroštátnemu námietkovému konaniu a zverejňovaniu žiadosti vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Ak žiadosť spĺňa ustanovené náležitosti a nebola zamietnutá, úrad zabezpečí elektronický prístup k technickej dokumentácii a zašle stanovené náležitosti podľa nariadenia Rady (ES) č. 110/2008 na ďalšie konanie Európskej komisii.

Druhá etapa prebieha na úrovni Európskej komisie. Komisia preskúma, či je žiadosť v súlade s nariadením Rady (ES) č. 110/2008. Ak rozhodne, že žiadosť je v súlade s týmto nariadením, zverejní hlavné špecifikácie uvedené v technickej dokumentácii v Úradnom vestníku Európskej únie a dňom zverejnenia začína plynúť šesťmesačná lehota na podanie námietok. Po uplynutí tejto lehoty, ak neboli podané námietky, musí Komisia prijať rozhodnutie o zápise označenia do prílohy III nariadenia Rady (ES) č. 110/2008. Rozhodnutie o zápise zemepisného označenia sa uverejní v Úradnom vestníku EÚ.

Až po zverejnení rozhodnutia o zápise označenia ako "chráneného zemepisného označenia" do registra vedeného Európskou komisiou môže prihlasovateľ začať označovať svoje výrobky ako "chránené zemepisné označenie" a používať symbol EÚ.

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky

Súvisiace odkazy