Preskočiť na obsah
Titulná strana » Topografie polovodičových výrobkov » Čo je to topografia polovodičových výrobkov

Čo je to topografia polovodičových výrobkov

Čo je to topografia polovodičových výrobkov?

Topografia polovodičových výrobkov (ďalej len "topografia") je séria akokoľvek zafixovaných alebo zakódovaných vzájomne súvisiacich zobrazení, znázorňujúca trojrozmerné usporiadanie vrstiev, z ktorých sa polovodičový výrobok skladá, pričom každé zobrazenie znázorňuje vzor alebo časť vzoru povrchu polovodičového výrobku v ktoromkoľvek stupni jeho výroby.

Čo je predmetom ochrany?

Zákon NR SR č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov umožňuje ochranu topografií, ktoré sú výsledkom tvorivej duševnej činnosti pôvodcu, a ktoré nie sú v odvetví polovodičových výrobkov bežné.

Čo musí obsahovať prihláška topografie?

Každý, kto si chce uplatniť právo na ochranu topografie, musí na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") v Banskej Bystrici alebo v pobočke úradu v Bratislave podať písomnú prihlášku, ktorá musí obsahovať žiadosť o zápis topografie polovodičového výrobku na predpísanom tlačive.

Prihláška musí obsahovať :

  1. žiadosť o zápis do registra, s uvedením názvu topografie, mena, priezviska, bydliska a štátnej príslušnosti prihlasovateľa alebo jeho obchodného mena a sídla, ak je prihlasovateľom právnická osoba,
  2. podklady umožňujúce identifikáciu topografie, a prípadne aj samotný polovodičový výrobok obsahujúci topografiu,
  3. dátum prvého obchodného využitia topografie,
  4. doklad o nadobudnutí práva na ochranu topografie, ako aj meno, priezvisko a adresu pôvodcu, ak prihlasovateľom nie je pôvodca,
  5. údaje o zástupcovi, prípadne splnomocnenie, ak je prihlasovateľ zastúpený,
  6. podpis prihlasovateľa, alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.

Časť podkladov je prihlasovateľ oprávnený podľa § 51 Obchodného zákonníka označiť ako obchodné tajomstvo.

Ako prebieha konanie o prihláške topografie?

Konanie o prihláške topografie je založené na tzv. registračnom princípe. Ak prihláška obsahuje predpísané náležitosti, úrad ju zapíše do registra, vydá prihlasovateľovi osvedčenie o zápise a zápis oznámi vo Vestníku úradu. Ak prihláška nezodpovedá zákonným ustanoveniam, úrad vyzve prihlasovateľa, aby nedostatky odstránil. Ak tak neurobí v stanovenej lehote, úrad konanie o prihláške zastaví. Úrad môže na návrh ktorejkoľvek osoby vymazať topografiu z registra, ak sa zistí, že neboli splnené zákonom stanovené podmienky zápisu topografie do registra. Výmaz má účinky, ako keby topografia nebola zapísaná do registra.

Aká je ochranná doba topografie?

Ochrana topografie vzniká dňom prvého obchodného využitia topografie, ak bola prihláška podaná na úrade do dvoch rokov od tohto využitia alebo dňom podania prihlášky, ak predtým nebola topografia obchodne využitá. Doba trvania ochrany topografie skončí uplynutím 10 rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom ochrana topografie vznikla.

Aké sú práva majiteľa topografie?

Majiteľ má výlučné právo využívať topografiu, topografiu reprodukovať, previesť práva z topografie na tretiu osobu, poskytnúť súhlas alebo zakázať reprodukovať topografiu, vyrábať polovodičový prvok, ktorý topografiu obsahuje, obchodne využívať topografiu alebo polovodičový výrobok, ktorý obsahuje chránenú topografiu.

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky

Súvisiace odkazy