Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » Databázy, registre a triedenie » Systémy triedenia » Patentové triedenia

Medzinárodné patentové triedenie

Medzinárodné patentové triedenie bolo ustanovené Štrasburskou dohodou z roku 1971, ktorou sa zmluvné štáty zaviazali uvádzať jeho symboly na svojich patentových dokumentoch.

Na označovanie medzinárodného patentového triedenia je v Slovenskej republike zaužívaná skratka MPT, ktorá sa používa v spojení s indikátorom vydania triedenia. Indikátorom vydania je rok a mesiac, v ktorom príslušné vydanie nadobudlo platnosť, vo forme 2011.01 (t.j. január 2011). V minulosti sa ako indikátory vydania používali poradové čísla vydania (1 až 7) a roky vydania (2008 – 2009). Z anglického názvu International Patent Classification sú medzinárodne zaužívané skratky IPC a Int. Cl. s indikátorom vydania uvedeným ako horný index alebo v zátvorke, napr. Int. Cl.7, Int. Cl. (2009).

Podrobnejšie informácie o MPT sú uvedené v Návode, ktorý je dostupný v pravej časti tejto stránky v súvisiacich odkazoch. Ďalšie informačné zdroje sú uvedené na stránke Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) venovanej medzinárodným systémom triedenia v časti International Classifications.

 

INTERNETOVÉ VYDANIA MPT

Aktuálne a predchádzajúce vydania v slovenskom jazyku s možnosťami vyhľadávania podľa kľúčových slov, zobrazenia verzie v slovenskom a/alebo anglickom jazyku a s prepojením na autentické jazykové verzie a preklady do iných jazykov:

Medzinárodné patentové triedenie (v slovenskom jazyku - preklad ÚPV SR; v anglickom jazyku – obsah prevzatý z WIPO)

Medzinárodné patentové triedenie v PDF - aktuálne a predchádzajúce vydania v slovenskom jazyku vo formáte pdf dostupné na stiahnutie

Aktuálne a predchádzajúce vydania v autentických jazykových verziách s možnosťami vyhľadávania podľa kľúčových slov, zobrazenia verzie v anglickom a/alebo francúzskom jazyku a s prepojením na preklady do iných jazykov:
Medzinárodné patentové triedenie (v anglickom a francúzskom jazyku - autentické vydanie WIPO)
 

KNIŽNÉ VYDANIA MPT

Deviate a ôsme vydanie MPT boli sprístupnené v slovenskom jazyku v knižnej forme a v elektronickom formáte PDF na základe reformy triedenia v rokoch 2006 – 2010 v rozsahu tzv. základnej úrovne (pozrite informácie uvedené pod tabuľkou). Úrad ponecháva možnosť prístupu verejnosti k týmto vydaniam z dokumentárnych a historických dôvodov. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Návodoch k obom vydaniam a na stránke o systémoch patentového triedenia. Návod k ôsmemu vydaniu v slovenskom jazyku je k dispozícii priamo z tabuľky uvedenej nižšie, prepojenie na stránku o systémoch patentového triedenia je uvedené vpravo ako súvisiaci odkaz s názvom Systémy triedenia patentov.

 SekcieDoplňujúca literatúra
MPT 9 (2009)
A
B
C
D
E
F
G
H
 
 
MPT 8 (2006)
A
B
C
D
E
F
G
H
Návod
Opravy

Staršie vydania MPT (7 alebo 8) v slovenskom jazyku v knižnej forme možno objednať prostredníctvom internetu, e-mailom na adrese studovna@indprop.gov.sk alebo písomne.

Dôležitá informácia: V rokoch 1999 - 2005 sa uskutočnila reforma MPT, ktorej výsledkom bolo jeho ôsme vydanie (označované aj rokom vydania 2006) s platnosťou od 1. januára 2006. Vzhľadom na okolnosti úrad vydal preklad tohto vydania do slovenského jazyka len v rozsahu tzv. základnej úrovne MPT. Rovnako úrad postupoval aj pri ďalšom, deviatom vydaní MPT (2009) s platnosťou od 1. januára 2009. Po zrušení reformovaného triedenia rozhodnutím Výboru expertov únie MPT v roku 2010 platí s účinnosťou od 1. januára 2011 už len úplné MPT bez rozdelenia na základnú a rozšírenú úroveň, ako tomu bolo v období 2006-2010. Informácie o reforme sú uvedené na stránke s názvom Reforma Medzinárodného patentového triedenia. Tieto informácie boli uverejnené v roku 2005 a z historických a dokumentárnych dôvodov sú zachované v pôvodnom znení.

 

INFORMÁCIE SÚVISIACE S MPT

Príručka na určenie vhodnosti predmetu vynálezu pre povinné a nepovinné zatrieďovanie (originálna verzia anglickom jazyku; slovenský preklad úrad pripravuje)

Príručka na vymedzenie vhodného miesta pri zatrieďovaní patentových dokumentov v rámci MPT (originálna verzia anglickom jazyku; slovenský preklad úrad pripravuje)


Zoznam zelených technológií v MPT

Zoznam zelených technológií (z angl. “IPC Green Inventory”) je on-line nástroj WIPO poskytujúci možnosť vyhľadávať patentové informácie týkajúce sa technológií, ktoré šetria životné prostredie. Nástroj je prepojený na systém MPT a zahŕňa približne 200 tém súvisiacich so zelenými technológiami. Vychádza zo zoznamu termínov týkajúcich sa technológií uvedených v Rámcovom dohovore OSN o zmene klímy (UNFCCC). Linky pri jednotlivých témach reprezentované symbolmi MPT zobrazujú konkrétny obsah relevantného symbolu v hierarchickej štruktúre MPT a umožňujú prostredníctvom služby PATENTSCOPE® zobraziť všetky príslušnému symbolu zodpovedajúce tzv. “zelené“ medzinárodné prihlášky podané na základe zmluvy PCT.

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky