Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Verejné vyhlášky

Doručovanie verejnou vyhláškou upravuje § 26 zákona 71/1967 (PDF, 122,9 kB) Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Táto forma doručovania sa použije v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi, alebo ak tak ustanovuje osobitný právny predpis.

V zmysle uvedeného ustanovenia sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán okrem toho zverejní písomnosť aj na svojej webovej stránke.

Verejné vyhlášky

Aktuálne nie sú zverejnené žiadne verejné vyhlášky.