Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Výpočet škôd pri porušení duševného vlastníctva

Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) zorganizovala v spolupráci s Maďarským úradom duševného vlastníctva (HIPO) 28. februára 2023 webinár na tému Výpočet škôd pri porušení duševného vlastníctva.

Hoci sa na porušovanie práv duševného vlastníctva vzťahuje článok 13 ods. 1 smernice o presadzovaní práva (2004/48/ES), členské štáty EÚ sú väčšinou ponechané, aby určili škody spôsobené porušením na základe vnútroštátnych právnych predpisov. To vedie k menším rozdielom medzi výpočtami škôd v krajinách EÚ. Smernica napríklad odrádza od represívnych alebo exemplárnych náhrad škôd za porušenie patentov a hoci nie sú výslovne zakázané, napr. Nemecko a Francúzsko ich úplne zakazujú.

Podľa smernice EÚ musia členské štáty zabezpečiť, aby príslušné súdne orgány na žiadosť poškodenej strany nariadili porušovateľovi, ktorý sa vedome alebo s primeranými dôvodmi podieľa na činnosti porušujúcej práva, aby zaplatil nositeľovi práv náhradu škody zodpovedajúcu skutočnej ujme, ktorú utrpel v dôsledku porušenia.

Súdne orgány by mali pri stanovení náhrady škody zohľadniť všetky vhodné aspekty, ako sú negatívne ekonomické dôsledky vrátane ušlého zisku, ktoré poškodená strana utrpela, akékoľvek nespravodlivé zisky dosiahnuté porušovateľom a vo vhodných prípadoch aj iné prvky ako ekonomické faktory, napr. morálnu ujmu spôsobenú nositeľovi práv.