Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 295 schválila Národnú stratégiu duševného vlastníctva.

Duševné vlastníctvo je dôležitou súčasťou inovačného ekosystému krajiny. Podiel hodnoty nehmotného majetku spoločností, vzrástol zo 17 % v roku 1975 na 90 % v roku 2020 a neustále rastie. Účinný systém ochrany práv duševného vlastníctva má preto zásadný vplyv na rast našej konkurencieschopnosti. Výkonnosť v  raste inovácií má priamy vplyv na umiestnenie Slovenska vo svetových rebríčkoch, ktoré hodnotia štruktúru a kvalitu podnikateľského prostredia. Slovensko sa v týchto rebríčkoch stále prepadá.

 

Aj toto sú dôvody, pre ktoré sa Úrad priemyselného vlastníctva SR rozhodol prispieť ku koncepčnému rozvoju Slovenska s vidinou dlhodobého horizontu a 7.6.2023 predstavil Národnú stratégiu duševného vlastníctva, ktorá bola vládou SR schválená.

 

Ambíciou Národnej stratégie duševného vlastníctva je naviazať na strešné dokumenty v oblasti vedy, výskumu a inovácií (teda najma na Národnú stratégiu výskumu, výskumu, vývoja a inovácií). Národná stratégia duševného vlastníctva je prierezový dokument nadrezortného charakteru a bol vypracovaný participatívnym spôsobom za účasti zástupcov verejnej správy, akademického prostredia a  zástupcov podnikateľského prostredia.

 

„Spoločne sme identifikovali kľúčové oblasti – kvalitnejšia a rýchlejšia ochrana duševného vlastníctva, podpora povedomia a využívania duševného vlastníctva, vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva a posilnenie komercializácie a zintenzívnenie medzinárodnej spolupráce - ktoré budú východiskom pre návrh konkrétnych opatrení a akčného plánu ich implementácie.“ zaznelo dnes na rokovaní vlády pri prezentácii dokumentu pripraveného na ÚPV SR.

 

Duševné vlastníctvo je dôležitým podnikateľským aktívom, ktoré prispieva k zabezpečeniu toho, aby inovátori dostali za svoju prácu vo forme nových riešení spravodlivú odmenu a aby sa zabezpečila návratnosť ich investície.

 

Vyvážený, efektívny, predvídateľný, zrozumiteľný a spoľahlivý systém ochrany duševného vlastníctva pomôže inovátorom zužitkovať ich vynálezy a výtvory, bude významným stimulom pre inovácie, konkurencieschopnosť a hospodársky rozvoj slovenských subjektov a bude prispievať k rámcu pre spoluprácu a transferu technológií.  Je nevyhnutné prijať a implementovať politiku vyvážených opatrení s potenciálom pomôcť hospodárstvu a konkurencieschopnosti Slovenska. A preto ďalším krokom, ktorý je pred nami, je vypracovanie akčného plánu s konkrétnymi opatreniami.

 

Znenie Národnej stratégie duševného vlastníctva nájdete tu.