Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Tretie stretnutie riadiaceho výboru k projektu Zlepšenie eGov služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR

Tretie stretnutie riadiaceho výboru k projektu Zlepšenie eGov služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR
Tretie stretnutie riadiaceho výboru k projektu Zlepšenie eGov služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR sa uskutočnilo 9. augusta 2023 na pôde úradu v Banskej Bystrici. Zástupcovia úradu spolu so zhotoviteľom projektu spoločnosťou Asseco Central Europe, a. s., a jej subdodávateľom spoločnosťou NextIT, s. r. o., zhodnotili napredovanie projektových aktivít, ktoré sa týkajú zlepšenia používateľského prostredia pri vypĺňaní formulárov k podaniam patentov či už národných, európskych, alebo medzinárodných podľa PCT, úžitkových vzorov, národných a medzinárodných ochranných známok a dizajnov. Zhotoviteľ informoval o tom, že k modulu formuláre je pripravené testovacie prostredie. Akceptačné testovanie 45 formulárov (pôvodne ich bolo 327) v prostredí IS PES ÚPV SR (portál elektronických služieb ÚPV SR) a IS Fabasoft (systém automatizovanej správy registratúry, ktorý používa ÚPV SR) bude prebiehať v priebehu septembra 2023.
V rámci modulu štatistík, ktorý má poskytnúť pravidelné a automatizované vyhodnocovanie elektronických služieb ÚPV SR, ako aj nástroj na tvorbu vlastných štatistík zo systému Fabasoft (Fabasoft je systém automatizovanej správy registratúry, ktorý používa ÚPV SR) došlo k posunu pri spracovaní požiadaviek zo strany ÚPV SR a zhotoviteľ ich momentálne zapracováva. Akceptačné testovanie modulu štatistík je plánované rovnako na september 2023.


Na záver stretnutia sa zúčastnení zhodli, že v súčasnosti projekt prebieha podľa plánu. Ďalšie stretnutie riadiaceho výboru k projektu je naplánované na 13. september 2023.


Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk
Hypertextový odkaz na webové sídlo riadiaceho orgánu pre OPII: www.mindop.sk
Hypertextový odkaz na webové sídlo sprostredkovateľského orgánu pre OPII: www.mirri.gov.sk