Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

ŠTART SYSTÉMU EURÓPSKEHO PATENTU S JEDNOTNÝM ÚČINKOM

ŠTART SYSTÉMU EURÓPSKEHO PATENTU S JEDNOTNÝM ÚČINKOM

 

Od 1. júna 2023 môžu byť technické riešenia v Európe chránené nielen národným patentom a klasickým európskym patentom, ale aj európskym patentom s jednotným účinkom. Ide o najväčšiu a dlho očakávanú zmenu európskeho patentového práva od vzniku Európskej patentovej organizácie v roku 1977.

 

Európsky patent s jednotným účinkom je výsledkom posilnenej spolupráce 25 členských štátov EÚ a jeho fungovanie dopĺňa Dohoda o Jednotnom patentovom súde, ktorá vytvára špeciálny súdny systém – Jednotný patentový súd ako spoločný súd členských štátov EÚ, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Jednotnom patentovom súde.

Po spustení systému európskeho patentu s jednotným účinkom budú paralelne existovať dva typy európskych patentov - klasický európsky patent a nový európsky patent s jednotným účinkom.

 

Európsky patent s jednotným účinkom je rovnako ako klasický európsky patent patentom udeleným Európskym patentovým úradom (EPÚ) podľa pravidiel a postupov ustanovených Európskym patentovým dohovorom. Rozdiel je však vo fáze po jeho udelení. Kým klasický európsky patent je potrebné validovať v zmluvných štátoch Európskej patentovej organizácie a rozpadá sa na zväzok národných patentov, európsky patent s jednotným účinkom validácii nepodlieha, nerozpadne sa na zväzok národných patentov, ale poskytuje jednotnú ochranu a má rovnaký účinok vo všetkých zúčastnených členských štátoch EÚ. Prvá generácia európskych patentov s jednotným účinkom nadobudne jednotný účinok v 17 zúčastnených členských štátoch EÚ (Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Švédsko a Taliansko). V budúcnosti sa bude ich počet pravdepodobne rozširovať v nadväznosti na ratifikáciu Dohody o Jednotnom patentovom súde ďalšími členskými štátmi EÚ.

 

O registráciu jednotného účinku môže majiteľ európskeho patentu požiadať bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť, bydlisko alebo sídlo. Teda aj slovenskí majitelia európskych patentov udelených 1. júna 2023 a neskôr môžu požiadať o registráciu jednotného účinku svojho patentu a využívať výhody jednotnej patentovej ochrany, napriek tomu, že Slovensko zatiaľ nie je súčasťou systému európskeho patentu s jednotným účinkom. V  členských štátoch EÚ, ktoré zatiaľ do systému európskeho patentu s jednotným účinkom zapojené nie sú, môže byť európsky patent naďalej validovaný klasickým spôsobom.

 

K 1. júnu 2023 začína fungovať aj Jednotný patentový súd, ktorý bude rozhodovať spory  o porušovaní práv z európskych patentov s jednotným účinkom ako aj návrhy na zrušenie európskych patentov s jednotným účinkom. Do jurisdikcie Jednotného patentového súdu, s určitými výnimkami vyplývajúcimi z možného uplatnenia prechodného režimu, spadajú aj klasické európske patenty validované na území zúčastnených členských štátov EÚ.

 

Napriek tomu, že európsky patent s jednotným účinkom zjednoduší a zlacnie získanie a udržiavanie patentovej ochrany pre územie viacerých členských štátov EÚ (k 1. júnu 2023 17 členských štátov) a Jednotný patentový súd zjednoduší vymáhanie patentových práv a zrušenie patentu, Slovenská republika sa zatiaľ do systému európskeho patentu s jednotným účinkom nezapojila a uznesením vlády SR č. 574 z 13. decembra 2017 prerušila ratifikačný proces týkajúci sa Dohody o Jednotnom patentovom súde. Pre finálne rozhodnutie je potrebné vypracovať analýzu právnych aspektov prijatia dohody v Slovenskej republike a analýzu hospodárskych vplyvov dohody v Slovenskej republike. 

Identifikované boli tri okruhy problémov, v dôsledku ktorých bol proces ratifikácie prerušený. Prvý okruh problémov sa týka dopadov na malé a stredné podniky. Možné negatívne dopady ratifikácie dohody sa týkajú najmä práva na spravodlivý súdny proces v súvislosti s výškou súdnych poplatkov a náhrady  trov konania protistrany. Druhý okruh problémov súvisí s ekonomickou výhodnosťou zavedenia systému v Slovenskej republike. Tretí okruh problémov súvisiacich s prípadnou ratifikáciou dohody Slovenskou republikou sa týka ústavnoprávnych otázok.

 

O prípadnej ratifikácii Dohody o Jednotnom patentovom súde Slovenskou republikou by malo byť rozhodnuté najneskôr v roku 2026.

Sprievodný dokument (PDF, 390,5 kB)