Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Oznámenie o konzultáciách s podnikateľskými subjektmi alebo ich zastupiteľskými organizáciami

Materiál: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

Vypracovanie legislatívneho materiálu vyplýva z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2024 (úloha číslo 22 na mesiac december).

Rozsah novelizácie:

  • zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov
  • zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Cieľom novelizácie zákonov v gescii Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je zavedenie právnej úpravy náhrady trov sporových konaní, ktoré vznikajú účastníkom týchto konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Sekundárnym cieľom sú aj zmeny úpravy priemyselných práv, ktorých potreba vyplynula z poznatkov získaných z aplikačnej praxe.

Novelizáciou zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa pristúpi k revízii sadzieb správnych poplatkov zahrnutých v Sadzobníku správnych poplatkov v časti XVI. Priemyselné práva. Cieľom úpravy sadzieb správnych poplatkov v časti priemyselných práv je zohľadnenie inflácie, avšak pri zohľadnení potreby zachovania konkurencieschopnosti národných systémov priemyselnoprávnej ochrany voči systémom priemyselnoprávnej ochrany na úrovni Európskej únie. Časť XVI. Sadzobníka správnych poplatkov (Priemyselné práva) nebola  dotknutá článkom IV.  zákona č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií. Zmeny Sadzobníka správnych poplatkov v časti XVI. Priemyselné práva budú navrhnuté na rovnakých princípoch, ktoré boli uplatnené pri zmene správnych poplatkov účinnej od 1. apríla 2024.

Úrad priemyselného vlastníctva SR upovedomuje podnikateľské subjekty, ktoré predpokladajú, že pripravovaný návrh zákona ovplyvní ich podnikateľskú činnosť, že problematiku návrhu zákona môžu s ÚPV SR konzultovať formou elektronickej výmeny informácií alebo online konzultácií od 3. júna 2024 do 30. júna 2024.

Online konzultácie sa uskutočnia 7. júna 2024 (10.00 hod.) a 24. júna 2024 (14.00 hod.).

(žiadame podnikateľské subjekty o potvrdenie účasti na online konzultácii)

Kontaktné údaje:

Tel.: +421 48 4300 269; e-mail: jitka.mikulicova@indprop.gov.sk
Tel.: +421 48 4300 104; e-mail: lucia.harachova@indprop.gov.sk.