Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Globálny inovačný index 2023

Slovensko sa z hľadiska inovačného potenciálu za posledný rok zlepšilo o jednu priečku

Globálny inovačný index1 (GII) zoraďuje svetové ekonomiky podľa ich inovačného potenciálu. Do hodnotenia bolo zaradených 132 svetových ekonomík a Slovensko sa v roku 2023 umiestnilo na 45. mieste. Oproti minulému roku si Slovenská republika svoju pozíciu zlepšila o jedno miesto.

Súčasná 45. pozícia naznačuje zastabilizovanie klesajúcej tendencie, ktorá sa v predchádzajúcom období prehĺbila. V inovačných výstupoch sa v súčasnosti Slovensko umiestnilo na rovnakej pozícii ako minulý rok, čo predikuje pozitívny trend možného posunu Slovenska v inovačnom potenciáli.

Najlepšie výsledky ako krajina dosahujeme v oblasti znalostí, technologických výstupov (31. miesto) a infraštruktúry (41. miesto). Naopak, medzi slabé stránky Slovenska patrí sofistikovanosť trhu, oblasť inštitúcií a kreatívnych výstupov (56. miesto). V súčasnosti je našou najslabšou stránkou práve sofistikovanosť trhu (72. miesto) – znalosť dopytu klientov a vedomosť o produkcii konkurencie.

Napriek miernemu zlepšeniu je výkonnosť Slovenska v pomere k HDP na obyvateľa pod úrovňou očakávaní, vzhľadom na mieru nášho hospodárskeho rozvoja. Táto skutočnosť je viditeľná aj v porovnaní Slovenska s Európou.

Naša krajina dosahuje vo všetkých skúmaných oblastiach2 Globálneho inovačného indexu nižšie výsledky ako európsky regionálny priemer čo je pravdepodobne odrazom doterajšieho nízkeho financovania inovačného ekosystému. Na druhej strane, očakávame, že zdroje z Plánu obnovy a odolnosti, ako aj Národnej stratégie vedy, výskumu a inovácií prispejú k zlepšujúcemu sa trendu.

Z hodnotenia vyplýva, že na Slovensku produkujeme viac inovačných výstupov v porovnaní s úrovňou investícií, ktoré dávame do inovácií.

Hlavnými silnými stránkami Slovenska v oblasti inovácií sú high-tech výroba, environmentálna politika v zmysle ISO 14001 a vývoz kreatívneho tovaru. Naopak najslabšími stánkami Slovenska v oblasti inovácií sú pravidlá pre podnikanie a čistý prílev zahraničných investícií.

Ak sa však pozrieme aj na ďalšie hodnotené oblasti v rámci GII, Slovensko v porovnaní s rokom 2021 stúplo vo viacerých smeroch. Vo vedomostne náročných odvetviach bol v roku 2022 zaznamenaný nárast v zamestnanosti o vyše 19 %. Prístup k informačným a komunikačným technológiám sa oproti roku 2021 zvýšil o 2 %, rovnako sa oproti roku 2021 zvýšil aj export high-tech výrobkov o 7,15 %. Citované H-index dokumenty medzi rokmi 2020 a 2021 stúpli o 6,65 %. Narástla aj tvorba mobilných aplikácií o takmer 11 %.

Najvyššie skóre spomedzi slovenských univerzít v hodnotení GII dosiahli: Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Žilinská univerzita.

V kategórii najhodnotnejších globálnych značiek sa za Slovensko umiestnil SLOVNAFT. V kategórii najväčších spoločností na Slovensku s vysokou intenzitou nehmotného majetku sa umiestnili Tatry Mountain Resorts, a.s a REAL ZA.

Čo je to Global innovation index?
Dáta GII každoročne spracúva Svetová organizácia duševného vlastníctva – WIPO a zohľadňuje približne 80 ukazovateľov, ktoré sú rozdelené do dvoch kategórií – inovačné vstupy a inovačné výstupy. Pri tvorbe inovácií sú dôležité inovačné vstupy, ako je vysoko kvalifikovaná pracovná sila, vzdelávacie a výskumné pracoviská, služby pre podnikateľov, dostatočný počet dodávateľov, sofistikovaný trh, infraštruktúra a prístup ku kapitálu. Inovačný výstup je široký pojem líšiaci sa od odvetvia k odvetviu. Merať ho, znamená vyčísliť, do akej miery nápady na nové výrobky a služby, pochádzajúce z inovatívnych odvetví, predstavujú ekonomickú pridanú hodnotu a ovplyvňujú schopnosť preniknúť na trh.

Čo ovplyvňuje umiestnenie v globálnom inovačnom indexe?
GII ovplyvňujú inovačné vstupy a inovačné výstupy. Medzi inovačné vstupy patrí napríklad: legislatívne prostredie, stabilné podnikateľské prostredie, infraštruktúra, vzdelávanie, vysoké školstvo, výskum a vývoj, ekologická udržateľnosť, investície, dostupnosť financovania, konkurencia na trhu, vysoko-kvalifikovaná pracovná sila a ďalšie. Medzi inovačné výstupy patrí napríklad: tvorba inovácií, dopad vytvorených inovácií, nehmotné aktíva, kreatívny priemysel, kreativita v online priestore a ďalšie.

Čo robí Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, aby sme sa v rebríčku zlepšili?
Zaviedol a rozšíril nasledovné služby:
• Audit priemyselných práv pre malé a stredné podniky,
• Konzultačné hodiny pre klientov do 18:00,• Rešeršné služby pre vedecko-výskumné pracoviská,
• Prednášková činnosť pre priemyselné a obchodné komory,
• Aktualizácia inovačnej mapy Slovenska,
• Zriadenie komunikačného odboru a rozšírenia vzdelávacích služieb,
• Online sledovanie konania na úrade,
• Fast Track pre ochranné známky bol zavedený v septembri 2020. Prihlasovateľovi garantuje zverejnenie ochrannej známky do 30 dní od podania prihlášky.
• Zrýchlené konanie – Fast Track pre patenty bol zavedený v marci 2021. Prihlasovateľovi garantuje udelenie patentu do 2 rokov od podania prihlášky.
• Zrýchlené konanie – Fast Track pre dizajny bol zavedený v júni 2021. Prihlasovateľovi garantuje zápis dizajnu do registra do 45 pracovných dní.
• Zrýchlené konanie – Fast Track pre úžitkové vzory bol zavedený v septembri 2023. Prihlasovateľovi garantuje zápis úžitkového vzoru do registra do spravidla do 6 mesiacov, najneskôr do 7 mesiacov.

Úrad priemyselného vlastníctva
Mgr. art Jana Záchenská, hovorca
Kontakt: jana.zachenska@indprop.gov.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

1 Global Innovation Index (GII) vydáva každoročne Svetová organizácia duševného vlastníctva – WIPO
2 Medzi skúmané oblasti GII patria znalostné a technologické výstupy, infraštruktúra, sofistikovanosť podnikania, ľudský kapitál a výskum, tvorivé výstupy, inštitúcie a sofistikovanosť trhu