Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

4. riadiaci výbor k projektu Zlepšenie eGov služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR

V Úrade priemyselného vlastníctva SR sa 13. septembra 2023 uskutočnil už 4. riadiaci výbor k projektu Zlepšenie eGov služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR. Práce na elektronických formulároch používaných v konaniach pred úradom, ako aj na vytvorení nástroja na tvorbu vlastných štatistík sa nezastavili ani počas letných dovoleniek. Momentálne sú sprístupnené modernizované formuláre pre klientov v testovacom prostredí a čoskoro budú nasadené do produkčného prostredia. Zároveň máme k dispozícii testovaciu verziu štatistického modulu, ktorý bolo potrebné naplniť niekoľkými miliónmi údajov a potrebné bolo zapracovať automatické prírastky údajov, ktoré sa spracujú do 16 rôznych štatistík. Uvedený štatistický modul urýchli prácu s dátami a pomôže úradu pri vypracovávaní rutinných štatistík na účely reportovania efektívnosti novovytvorených služieb v rámci projektu Zlepšenie eGov služieb ÚPV SR. Na základe výsledkov akceptačného testovania, ktoré sa uskutočnilo začiatkom septembra, riadiaci výbor schválil ukončenie etapy implementácie a testovania a projekt sa posunul do etapy nasadenia diela.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk
Hypertextový odkaz na webové sídlo riadiaceho orgánu pre OPII: www.mindop.sk
Hypertextový odkaz na webové sídlo sprostredkovateľského orgánu pre OPII: www.mirri.gov.sk