Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Vízia Úradu priemyselného vlastníctva SR

Ilustračný obrázok

Chceme byť rešpektovanou národnou autoritou v oblasti posudzovania a registrácie práv priemyselného vlastníctva ako súčasti systému práv duševného vlastníctva.

Chceme byť súčasťou, ale aj tvorcom princípov verejnej politiky štátu v oblasti duševného vlastníctva, ako aj ich implementácie do spoločnosti.

Verejnú politiku duševného vlastníctva vnímame ako vytváranie podmienok pre motiváciu k tvorbe, podpore, právnej ochrane a spoločenskému oceneniu a propagácii inovácií a nápadov aj ich tvorcov.

Chceme zodpovedne a aktívne zastupovať Slovenskú republiku v medzinárodnej spolupráci a plniť záväzky z medzinárodných zmlúv pre oblasť ochrany priemyselných práv.

Naším cieľom je konať rýchlo, kvalitne a odborne rozhodovať a zdôvodňovať stanoviská, transparentne informovať o postupoch a o procesoch posudzovania a registrácie priemyselných práv.

Je pre nás dôležité starať sa o profesionálny rast a potreby našich zamestnancov tak, aby sme vedeli poskytovať verejné služby na vysokej úrovni.

Úsilie smerujeme k digitalizácii, elektronizácii a k efektivite vnútorných procesov, ktoré vieme transparentne preukázať verejnosti.

Chceme byť moderným úradom, ktorý komunikuje s občanmi, plní si aj edukatívnu funkciu a propaguje význam ochrany priemyselného vlastníctva verejnosti.

Ilustračný obrázok

Prívlastky odborný, funkčný, transparentný a moderný zavádzame do bežného života úradu tak, aby sa stali aj jeho pravdivým obrazom. Ako?

Neustálym zlepšovaním a inovovaním našich vnútorných procesov:

 • Máme zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2016. V roku 2020 sme získali titul efektívny užívateľ modelu CAF. Snažíme sa postupovať v súlade s týmito normami aj do budúcna.
 • Digitalizujeme spisy, otvárame, spájame a rozvíjame databázy.
 • Vzájomne komunikujeme a odovzdávame si postupy najlepšej praxe.
 • Zrýchľujeme naše konania: od roku 2021 patenty, ak spĺňajú podmienky FAST-TRACK konania, udelíme za polovičný čas oproti predošlým rokom a prihlášku ochrannej známky zverejníme vo vestníku do 30 dní. Uvedomujeme si však limity – rýchlosť nemôže ísť na úkor kvality.
 • Rozhodujeme predvídateľne a jednotne. Robíme všetko preto, aby naše rozhodnutia mali jednotný procesný podklad a aby sme zjednocovali argumenty po hmotnoprávnej stránke.

Neustálou snahou o čo najväčšiu možnú transparentnosť a kontakt s klientom:

 • Zverejnili sme procesy konania. Viete, ako je vaše podanie riešené.
 • Spúšťame emailové a SMS notifikácie, ktoré obsahujú podrobnú informáciu o vybavovaní Vašej veci v reálnom čase. Už nebudete čakať na informáciu ex post, ale dostanete ju ihneď.
 • Moderne komunikujeme na internetovej stránke a na sociálnych sieťach.
 • Ku každej individuálnej požiadavke pristupujeme osobitne s cieľom ju vyriešiť k čo najväčšej možnej spokojnosti.
 • Ponúkame vám služby prediagnostiky práv, čím vám dávame možnosť vykonania komplexného auditu priemyselného vlastníctva zadarmo vrátane návodu, ako si chrániť svoje práva.
 • K dispozícii máme úradné hodiny do 16.00 h a informačné centrum do 18.00 h, sme dostupní dovtedy, dokedy nás potrebujete.

Poskytnutím priestoru na osobnostný rast, ale aj vytváraním príjemného pracovného prostredia pre ľudí, ktorí u nás pracujú:

 • Snažíme sa vypočuť potreby zamestnancov úradu, preto sme schopní plnohodnotne pracovať prostredníctvom práce z domu (home office), pričom to neovplyvní výkon úradu.
 • Pracovníkom sa snažíme vyhovieť a zabezpečiť zodpovedajúce vybavenie.
 • Snažíme sa poskytnúť priestor na osobnostný rast a školenia pre našich zamestnancov.
 • Pri našej práci sú časté aj zahraničné cesty či účasť na seminároch organizovaných zahraničnými partnerskými inštitúciami. Prístup a odbornosť našich zamestnancov je uznávaná zahraničnými partnermi.

Úrad priemyselného vlastníctva SR je tu pre vás a vaše potreby.