Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

ÚPV SR začína realizovať projekt „Zlepšenie eGov služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR“

ÚPV SR začína realizovať projekt Zlepšenie eGov služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky sa na účely úpravy portálu elektronických služieb zapojil v roku 2022 do výzvy OPII-2021/7/14-DOP na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej NFP) v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Projekt (311071BXL1) s názvom Zlepšenie eGov služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR bol vyhodnotený ako úspešný a zmluva o poskytnutí NFP medzi poskytovateľom Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a úradom nadobudla účinnosť v auguste 2022.

Zmluva o dielo medzi ÚPV SR a spoločnosťou Asseco Central Europe, a. s., na predmet zákazky projekt Zlepšenie eGOV služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR nadobudla účinnosť 14. 4. 2023. V rámci plnenia zmluvy poskytovateľ využije ako subdodávateľa spoločnosť NextIT, s. r. o.

Cieľom projektu je upraviť portál elektronických služieb Úrad priemyselného vlastníctva SR, okrem iných aktivít predovšetkým optimalizovať koncové služby a elektronické formuláre z dôvodu dlhodobej udržateľnosti ich poskytovania občanom a podnikateľom, t. j. znížiť počet z 327 na 45 elektronických formulárov, implementovať jednotný dizajn manuálu elektronických služieb, zjednodušiť elektronické podpisovanie, predvyplniť údaje do elektronických formulárov a vytvoriť nový modul na tvorbu štatistík úradu.

V ÚPV SR sa 4. 5. 2023 konalo prvé stretnutie zástupcov ÚPV SR a spoločností Asseco Central Europe, a. s., a NextIT, s. r. o., na účely prezentácie cieľov, harmonogramu aktivít projektu a projektových tímov.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na: www.opii.gov.sk
Hypertextový odkaz na webové sídlo riadiaceho orgánu pre OPII: www.mindop.sk
Hypertextový odkaz na webové sídlo sprostredkovateľského orgánu pre OPII: www.mirri.gov.sk