Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Stáž v Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

 

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky ponúka možnosť študentskej stáže v svojich odborných útvaroch. Stáž je zameraním vhodná pre študentov 2. až 5. ročníka vysokej školy v odboroch právo, politológia, medzinárodné vzťahy, technické smery a dizajn.

Stážový program ponúka komplexný balík informácií o fungovaní úradu, kompetenciách jednotlivých odborov a aktivitách smerom k podnikateľskej  a vedeckovýskumnej spoločnosti.  Študenti spoločne získajú základné vedomosti o možnostiach ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov,  informácie o sporových a odvolacích konaniach vedených pred úradom, o právnych predpisoch, právnych aktoch EÚ a medzinárodných zmluvách, aktivitách či spoluprácach. Stážisti sa prerozdelia do jednotlivých odborov, kde sa im pridelí tútor a agenda. Stážový program sa ukončí  krátkou prezentáciou študentov  a získaním certifikátov.

 

Miesto výkonu stáže: Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, Banská Bystrica

Dátum: september – október 2023 (25. 9. 2023 – 13. 10. 2023)
Trvanie: 3 týždne, resp. podľa dohody

Podmienky prijatia na stáž:

–        Študenti 2. až 5. ročníka v odboroch politológia, medzinárodné vzťahy, právo, technické smery a dizajn

–        Anglický jazyk, min. B1

–        Motivačný list (krátke predstavenie sa a  dôvody záujmu o stáž)

–        Štruktúrovaný životopis

Konečný termín na prihlasovanie: 18. september 2023

 

Všetkých uchádzačov o stáž prosíme zaslať motivačný list spolu so životopisom na adresu  patricia.simkova@indprop.gov.sk  do 18. 9. 2023

 

Odborné zameranie  stáže

 

Patentový odbor

–        Oboznámenie sa s konaním o prihláškach (patentov a úžitkových vzorov)

–        Zatrieďovanie predmetov prihlášok podľa Medzinárodného patentového triedenia

–        Vykonávanie predbežného prieskumu

–        Príprava podkladov na zverejnenie prihlášok

–        Vykonávanie úplného prieskumu prihlášok

–        Príprava podkladov na udelenie ochrany

–        Príprava rozhodnutí o prihláškach

–        Oboznámenie sa s konaním o žiadostiach o udelenie a predĺženie dodatkového ochranného osvedčenia a s tým súvisiacimi úkonmi

 

Odbor známok a dizajnov

–        Oboznámenie sa s obsahom práce odboru

–        Oboznámenie sa so systémami a registrami ochranných známok, dizajnov, označení pôvodu výrobkov, zemepisných označení výrobkov a medzinárodných ochranných známok, ako aj ochranných známok EÚ a dizajnov Spoločenstva

–        Oboznámenie sa so systémom medzinárodného triedenia (Nice, Viena a Locarno), ako aj databázových systémov EUIPO a WIPO

–        Praktické posúdenie prihlášky ochrannej známky z hľadiska absolútnych dôvodov odmietnutia prihlášky

–        Praktické posúdenie zápisu schopnosti prihlášky dizajnu vrátane rešerše na skoršie staršie práva na dizajn

 

Oddelenie medzinárodných vzťahov

–        Oboznámenie sa s poslaním a úlohami oddelenia

–        Oboznámenie sa so základnými medzinárodnými zmluvami, ktorými je úrad viazaný

–        Oboznámenie sa s medzinárodnými inštitúciami spravujúcimi práva duševného vlastníctva

–        Spracovanie aktuálnej problematiky do podoby materiálu pre predsedu

–        Príprava obsahu oficiálnej komunikácie smerom k medzinárodným inštitúciám a partnerským organizáciám

–        Spolupráca pri príprave Cooperation Agreementu 2024 a projektovej schémy na rok 2024

–        Spracovanie a preklad textov do podoby materiálu určeného na medzinárodné rokovania

–        Spracovanie podkladových materiálov pre pracovné skupiny Observatory

–        Analýza a spracovanie dát medzinárodných inštitúcií

–        Ad hoc činnosti vyplývajúce z aktuálnych úloh

 

Legislatívno-právny odbor

–        Oboznámenie sa s procesom predbežného pripomienkového konania a medzirezortného pripomienkového konania

–        Oboznámenie sa s textom smerníc a spôsobom ich transpozície do vnútroštátneho právneho poriadku

–        Analýza vybraného rozhodnutia správneho súdu

–        Oboznámenie sa s procesom preskúmavania rozhodnutí EUIPO Súdnym dvorom EÚ

–        Oboznámenie sa s inštitútom prejudiciálnych otázok v oblasti práva priemyselného vlastníctva

–        Oboznámenie sa s nástrojmi na vyhľadávanie informácií a najnovších trendov v oblasti priemyselných práv a rozhodovacej činnosti

–        Oboznámenie sa s procesom vzniku zmluvných vzťahov, resp. pripomienkovania návrhov zmlúv v podmienkach úradu

–        Aplikácia relevantných právnych predpisov z oblasti priemyselného vlastníctva na praktické prípady

 

Odbor sporových konaní

–        Základné všeobecné informácie o sporových konaniach  vo veci ochranných známok, dizajnov, patentov a úžitkových vzorov

–        Podrobný rozbor ustanovenia § 30 zákona č. 506/2009 Z. z.  o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

–        Vysvetlenie jednotlivých námietkových dôvodov uvedených v § 7 citovaného zákona s podrobnosťami vo vzťahu k § 7  ods. 1 písm. a) bod 2 citovaného zákona – posudzovanie pravdepodobnosti zámeny

–        Štúdium zákona spolu s komentárom, metodiky konania a štúdium konkrétneho rozhodnutia

–        Oboznámenie sa s databázami EUIPO Similarity a eSearch

–        Riešenie modelového prípadu

–        Informácie vo vzťahu k námietkovému dôvodu podľa § 7 písm. b) citovaného zákona so štúdiom rozhodnutí 

 

Odbor odvolacích konaní

–        Oboznámenie sa s odborom, jeho postavením, úlohami a súvisiacimi právnymi predpismi

–        Oboznámenie sa s rozhodovaním o opravných prostriedkoch, so systémom opravných prostriedkov proti rozhodnutiam úradu a úlohami osobitých/rozkladových komisií

–        Oboznámenie stážistu s postupom v konaniach o opravných prostriedkoch od podania opravného prostriedku až po právoplatné ukončenie konania

–        Posúdenie formálnych náležitostí podania opravného prostriedku (prípustnosť, lehoty, oprávnená osoba, zastúpenie a náležitosti podania)

–        Samostatná príprava návrhu rozhodnutia v konkrétnom (už  rozhodnutom) prípade

–        Anonymizovanie textu vydaného rozhodnutia na účely jeho zverejnenia v databáze úradu

 

 

Kontakt:  Mgr. Patrícia Šimková, PhD.

                patricia.simkova@indprop.gov.sk

                048/43 00 120; 0908 676 865