Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie ÚPV SR od roku 2014 je zverejňované na nasledovných adresách:
https://www.eks.sk/
https://www.uvo.gov.sk/


Verejné obstarávanie v roku 2018

 1. Zverejnenie výzvy na prípravné trhové konzultácie k predmetu zákazky „Rekonštrukcia budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR II.“ podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky týmto vyhlasuje prípravné trhové konzultácie za účelom overenia si reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky u relevantných hospodárskych subjektov, ktorými sú spoločnosti s predmetom podnikania v oblasti uskutočňovania stavieb a ich zmien. Konzultácie budú prebiehať v priestoroch sídla verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ určil nasledovné možné termíny konzultácií: 26. – 28. septembra 2018 vždy medzi 10:00 h a 12:00 h a medzi 13:00 h a 15:00 h.
  Výzva na trhové konzultácie (.pdf, 458 kB)

 2. Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na Zabezpečenie strážnej služby pre budovu ÚPV SR na obdobie 12 mesiacov.
  Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie na zabezpečenie strážnej služby pre budovu ÚPV SR. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 10.8.2018 o 12,00 hod miestneho času.
  Výzva - Zabezpečenie strážnej služby (.pdf, 105 kB)

 3. Výzva na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vykonanie stavebného dozoru. Projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy ÚPV SR na web stránke úradu.
  Lehota na predkladanie ponúk uplynula 1.3.2018. Verejné obstarávanie ukončené.

Kontaktná osoba:

Ing. Ľubica Gajdošová, riaditeľka Odboru ekonomiky 
048/4300130, 
e-mail: lubica.gajdosova@indprop.gov.sk

 

Verejné obstarávanie v roku 2014

OZNAM: Žiadame záujemcov, ktorí si stiahnu súťažné podklady k nadlimitnej zákazke "Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách" z webového sídla, aby túto skutočnosť bezodkladne oznámili verejnému obstarávateľovi, elektronicky, na adresu: eva.galatova@indprop.gov.sk. V oznámení je potrebné uviesť identifikačné údaje záujemcu a termín stiahnutia súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ predmetné oznámenie vyžaduje, ak to bude relavantné, z dôvodu následného zasielania vysvetlenia k súťažným podkladom.

 

Verejné obstarávanie v roku 2013


OZNAM:

Dňa 23.07.2013 o 13:00 hod. sa uskutoční otváranie ponúk na predmet zákazky: Aplikácia Webprotokol (10950 – WYS, Vestník č. 127/2013 zo dňa 01.07.2013). Miesto otvárania ponúk: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Jána Švermu 43, 974 04 Banská Bystrica.
Poznámka:
Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu. Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní neverejné.
Oznámenie o výsledku (podprahová zákazka Aplikácia Webprotokol) (.pdf, 119 kB)


Zákazka s nízkou hodnotou "Nákup pracovných stolov a pracovných stoličiek" k projektu Digitálny fond Úradu priemyselného vlastníctva - aktivita Vybavenie pracoviska - výzva na predloženie cenovej ponuky Nákup pracovných stolov a pracovných stoličiek- výzva na predloženie cenovej ponuky
Zákazka s nízkou hodnotou "Vyhotovenie reklamnej veľkoplošnej tabule" - výzva na predloženie cenovej ponuky Vyhotovenie reklamnej veľkoplošnej tabule Manuál pre informovanie a publicitu OPIS
Súťažný dialóg "Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR" Súťažný dialóg Oznámenie o vyhlásení verejeho obstarávania - Vestník v SR (.pdf, 77 kB) Redakčná oprava (.pdf, 73 kB)

 

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky