Preskočiť na obsah
Titulná strana » Ochranné známky » Systémy triedenia (zoznam tovarov a služieb)

Systémy triedenia - ochranné známky

V konaní o zápise ochranných známok do registra sa používajú dva systémy triedenia. Tovary a služby uvedené v prihláške ochrannej známky a následne zapísané do registra sa triedia podľa Medzinárodného triedenia výrobkov a služieb na zápis ochranných známok. Obrazové prvky, ktoré sú súčasťou ochranných známok, sa zaraďujú do tried podľa Medzinárodného triedenia obrazových prvkov ochranných známok.

MEDZINÁRODNÉ TRIEDENIE TOVAROV A SLUŽIEB

Medzinárodné (Niceské) triedenie tovarov a služieb na zápis ochranných známok bolo zavedené medzinárodnou dohodou na diplomatickej konferencii v Nice v roku 1957, ktorá bola revidovaná v Štokholme v r. 1967 a v Ženeve v r. 1977.

Štáty viazané Niceskou dohodou prijali jednotný systém triedenia tovarov a služieb, pre ktoré sa  prihlasujú a zapisujú ochranné známky a zaviazali sa používať tento systém a jeho formálnu úpravu v konaní o zápise ochranných známok ako aj v oficiálnych dokumentoch a publikáciách.

Niceské triedenie sa používa aj v konaniach podľa Madridského systému na zápis ochranných známok, v Africkej organizácii duševného vlastníctva (OAPI), na známkovom úrade Beneluxu a na Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu (EUIPO). Používajú ho aj nečlenské krajiny Niceskej dohody.

Do 31. 12. 2011 platilo 9. vydanie triednika a od 1. 1. 2012 vstúpilo do platnosti 10. vydanie Medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Od 1. 1. 2013 vstúpilo do platnosti 10. vydanie medzinárodného triedenia tovarov a služieb verzia 2013. Táto verzia je Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva označovaná skratkou "NCL (10-2013)".

Od 1. 1. 2014 vstúpilo do platnosti 10. vydanie medzinárodného triedenia tovarov a služieb verzia 2014, označovaná Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva skratkou "NCL (10-2014)".

V tejto verzii okrem opráv a pravidelného doplnenia nových termínov bola urobená dôležitá zmena formálnej úpravy, a to odstránenie zátvoriek. V predchádzajúcich vydaniach v papierovej forme museli byť tovary a služby zoradené kvôli vyhľadávaniu v abecednom poradí hlavného termínu a spresňujúce výrazy boli uvedené v zátvorkách, preto sa viacslovné termíny vyskytovali viacnásobne.

V elektronickom vydaní NCL(10-2014) vyhľadávanie umožňujú programové nástroje. Tovary a služby zoradené vzostupne podľa základného čísla (pozície) v originálnom znení Niceského triedenia. Každá pozícia obsahuje jediný tovar alebo službu.

V prihláške ochrannej známky musia byť prihlasované tovary alebo služby zaradené do skupín podľa tried, skupiny označené číslom triedy a usporiadané do zoznamu vzostupne podľa čísla triedy.

Od 1. 1. 2015 platila verzia 2015 Medzinárodného triedenia tovarov a služieb verzia 2015, 10. vydanie, označovaná Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva skratkou "NCL (10-2015)".

Od 1. 1. 2016 platila verzia 2016 Medzinárodného triedenia tovarov a služieb verzia 2016, označovaná Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva skratkou "NCL (10-2016)".

Od 1. 1. 2017 platí verzia 2017 Medzinárodného triedenia tovarov a služieb verzia 2017, označovaná Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva skratkou "NCL (11-2017)".

Od 1. 1. 2018 platí verzia 2018 Medzinárodného triedenia tovarov a služieb, označovaná Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve (WIPO) skratkou "NCL(11-2018)".

Od 1. 1. 2019 platí verzia 2019 Medzinárodného triedenia tovarov a služieb, označovaná Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve (WIPO) skratkou "NCL(11-2019)".

Od 1. 1. 2020 platila verzia 2020 Medzinárodného triedenia tovarov a služieb, označovaná Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve (WIPO) skratkou "NCL(11-2020)".

Od 1. januára 2021 platí verzia 2021 jedenásteho vydania medzinárodného triedenia tovarov a služieb, označovaná Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve (WIPO) skratkou "NCL(11-2021)"

Zoznam tovarov a služieb podľa tried - NCL(11-2021) (.pdf, 1,35 MB)

Odkaz na internetovú aplikáciu na vytvorenie zoznamu tovarov a služieb: https://www.ezts.sk

NCL(11-2021) zoznam tried s vysvetlivkami (.pdf, 183 kB)

Originálne znenie Niceského triedenia je na webovej stránke WIPO: http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm

Ďalšie pojmy akceptovateľné Medzinárodným úradom v Ženeve spolu s viacúčelovým programovým pomocníkom na zatrieďovanie a vypracovanie zoznamov tovarov a služieb sú na webovej stránke WIPO :

http://www.wipo.int/mgs/?lang=en

TMclass - Spoločná databáza Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a národných úradov EU pre medzinárodné triedenie výrobkov a služieb

TM class - jednotný nástroj na triedenie (.pdf 4,5MB)

TAXONÓMIA - nástroj na triedenie výrobkov a služieb  (.pdf 7,9MB)

Spoločné oznámenie o spoločnom postupe pri používaní všeobecných označení názvov tried niceského triedenia

MEDZINÁRODNÉ TRIEDENIE OBRAZOVÝCH PRVKOV OCHRANNÝCH ZNÁMOK

Medzinárodné triedenie obrazových prvkov, ktoré vytvárajú reprodukciu ochranných známok bolo zriadené Dohodou uzavretou v roku 1973 na Diplomatickej konferencii WIPO vo Viedni. Viedenská dohoda vstúpila do platnosti v roku 1985. Hoci sa Slovenská republika k tejto dohode nepripojila, podobne ako členské štáty Viedenskej dohody, ale aj iné krajiny, používa toto "Viedenské triedenie" na zatrieďovanie obrazových prvkov v ochranných známkach.

Účelom triedenia je uľahčenie rešerší obrazových, kombinovaných a trojrozmerných ochranných známok. Používaním tohto triedenia nemusia členské a pozorovateľské krajiny vytvárať vlastné systémy triedenia.

Triedenie tvorí hierarchický systém, ktorý rozdeľuje obrazové prvky na triedy, oddiely a sekcie.

Triedenie vo svojom originálnom ôsmom vydaní v 29 kategóriách celkovo obsahuje 145 oddielov, 816 hlavných sekcií, a 918 pomocných sekcií. Slovenská verzia je doplnená o špeciálne kódy prevzaté z obrazového triedenia manuálu EUIPO. Dôvodom zavedenia špeciálnych kódov EUIPO do triedenia je umožniť vykonávanie rešerší v EUTM dokumentoch, ktoré majú obrazové prvky kódované s použitím týchto kódov.

Medzinárodné triedenie obrazových prvkov známok, ôsme vydanie (slovenská verzia)

Medzinárodné triedenie obrazových prvkov známok, ôsme vydanie (originálna verzia)

INÉ TRIEDENIA OCHRANNÝCH ZNÁMOK

Manuál USPTO na kódovanie obrazových prvkov známok

Variant Viedenského triedenia používaný Patentovým a známkovým úradom Spojených štátov amerických

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky