Preskočiť na obsah
Titulná strana » Patenty » FAST TRACK - Patenty

FAST TRACK - Patenty

Úrad môže na vynález udeliť patent v zrýchlenom FAST TRACK konaní do 24 mesiacov od podania patentovej prihlášky, ak budú splnené nasledujúce podmienky:

  • patentová prihláška bola podaná 1. júla 2020 alebo po tomto dni;
  • na predmet patentovej prihlášky bola vypracovaná rešerš v prioritnej lehote podľa § 41b zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej patentový zákon), pričom rešeršou nebol zistený taký stav techniky, ktorý by naznačoval nepatentovateľnosť predmetu prihlášky;
  • žiadosť o skoršie zverejnenie patentovej prihlášky (žiadosť podľa § 41 ods. 2 patentového zákona) bola úradu podaná do 10 mesiacov od podania prihlášky a bol zaplatený správny poplatok za podanie tejto žiadosti;
  • žiadosť o vykonanie úplného prieskumu patentovej prihlášky (žiadosť podľa § 43 patentového zákona) bola úradu podaná do 10 mesiacov od podania prihlášky a bol zaplatený správny poplatok za podanie tejto žiadosti a
  • ani doplnkovou rešeršou vykonanou v rámci úplného prieskumu prihlášky nebol zistený taký stav techniky, ktorý by spochybňoval patentovateľnosť vynálezu, ktorý je predmetom patentovej prihlášky.

O udelenie patentu v zrýchlenom konaní nie je potrebné osobitne žiadať, úrad na vynález udelí patent v zrýchlenom konaní na základe splnenia uvedených podmienok.
Kroky zo strany prihlasovateľa, ktorý má záujem o zrýchlené konanie o patentovej prihláške, teda zahŕňajú:

  1. požiadanie o vykonanie rešerše v prioritnej lehote spolu s podaním prihlášky a zaplatenie príslušného správneho poplatku;
  2. požiadanie o skoršie zverejnenie patentovej prihlášky pred lehotou stanovenou zákonom, t. j. do 10 mesiacov od podania patentovej prihlášky, a zaplatenie príslušného správneho poplatku;
  3. skoršie podanie žiadosti o úplný prieskum patentovej prihlášky, t. j. do 10 mesiacov od podania patentovej prihlášky, a zaplatenie príslušného správneho poplatku.

Patenty v zrýchlenom konaní môžu byť udeľované len na základe takých patentových prihlášok, ktoré pri podaní neobsahujú žiadne zásadné formálne nedostatky a ktorých predmetom sú vynálezy, ktorých patentovateľnosť nie je sporná.
Zrýchlené konanie nie je osobitne spoplatnené, spoplatnené sú vykonanie rešerše v prioritnej lehote, skoršie zverejnenie prihlášky, ako aj podanie žiadosti o úplný prieskum.

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky