Preskočiť na obsah
Titulná strana » Dizajny » Triedenie dizajnov

Systémy triedenia - dizajny

Pre potreby triedenia výrobkov prihlásených pre zápis do registra dizajnov sa využíva Medzinárodné triedenie pre priemyselné dizajny, ktoré je všeobecne známe pod názvom Locarnské triedenie.

MEDZINÁRODNÉ TRIEDENIE PRE PRIEMYSELNÉ DIZAJNY

Locarnské triedenie bolo prijaté a zavedené na Diplomatickej konferencii členských štátov Parížskej dohody na ochranu priemyselného vlastníctva, ktorá sa konala vo švajčiarskom Locarne v roku 1968 a prijala Locarnskú dohodu, ktorou sa zaviedlo medzinárodné triedenie pre dizajny. Pre bývalú Československú socialistickú republiku táto multilaterálna dohoda nadobudla platnosť 27. apríla 1971 a pre Slovenskú republiku platí od jej vzniku - 1.1.1993.

Locarnské triedenie bolo niekoľkokrát revidované. V súčasnosti má Locarnská dohoda 54 členských štátov. Locarnská dohoda požaduje, aby úrady priemyselného vlastníctva jej členských štátov uvádzali čísla tried a podtried Locarnského triedenia, do ktorých sú výrobky ako predmet ochrany dizajnom zatriedené, v úradných listinách, dokumentoch a vestníkoch.

S účinnosťou od 1. 1. 2014 je v platnosti 10. vydanie Locarnského triedenia.

Locarnské triedenie obsahuje v I. časti zoznam tried a podtried, v II. časti abecedný zoznam výrobkov, v ktorých sú dizajny stelesnené s uvedením tried a podtried, do ktorých patria a v III. časti vysvetlivky. Súčasné platné triedenie pozostáva z 32 tried a 223 podtried. Abecedný zoznam výrobkov tvorí cca 6831 položiek.

Medzinárodné triedenie dizajnov, 10. vydanie (slovenská verzia)

Medzinárodné triedenie dizajnov, 10. vydanie (originálna verzia)


S účinnosťou od 1. 1. 2019 vstúpilo do platnosti 12. vydanie Locarnského triedenia.

Medzinárodné triedenie dizajnov, 12. vydanie (slovenská verzia) (.pdf, 664 kB)

Medzinárodné triedenie dizajnov, 12. vydanie (originálna verzia)


Od 1.1.2021
vstúpilo do platnosti 13. vydanie Locarnského triedenia.

Medzinárodné triedenie dizajnov, 13. vydanie (slovenská verzia) (.pdf, 375 kB)

Medzinárodné triedenie dizajnov, 13. vydanie (originálna verzia)


INÉ TRIEDENIA DIZAJNOV

Patentové triedenie USCL

Triedenie používané v Patentovom a známkovom úrade Spojených štátov amerických na zatrieďovanie patentov a dizajnov.

DesignClass - harmonizovaná databáza určenia výrobkov vytvorená v rámci Konvergentného programu (projekt CP7 - Harmonizácia určenia výrobkov a zatrieďovania dizajnov).

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky