Designations of origin and geographical indications of products

Documents and forms

Public declarations

Fight against counterfeiting and piracy

News

Events

Contact

Making available the translation of the European patent specification into the Slovak language and the effects of the European patent

Sprístupnenie prekladu európskeho patentového spisu do slovenského jazyka upravuje § 63 zákona č. 435/2001 Z.z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon č. 435/2001 Z.z.).
Európsky patent udelený Európskym patentovým úradom s určením pre Slovenskú republiku má rovnaké účinky ako národný patent odo dňa oznámenia udelenia európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku. Majiteľ európskeho patentu je však povinný predložiť úradu v zákonom stanovenej lehote preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka (§ 63 ods. 2 a 3 zákona č. 435/2001 Z. z.). Ak majiteľ nepredloží úradu preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka, pokladá sa európsky patent na území Slovenskej republiky za neúčinný od začiatku (§ 63 ods. 4 zákona č. 435/2001 Z.z.). Úrad môže sprístupniť preklad patentového spisu do slovenského jazyka podľa § 63 ods. 6 zákona č. 435/2001 Z.z., ak sú splnené nasledujúce podmienky:

  • Európsky patentový úrad udelil európsky patent s určením pre Slovenskú republiku (SR je designovaná krajina),
  • oznámenie o udelení európskeho patentu bolo zverejnené v Európskom patentovom vestníku,
  • majiteľ európskeho patentu predložil úradu preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka v zákonnej lehote do troch mesiacov od oznámenia udelenia európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku alebo v dodatočnej lehote troch mesiacov podľa § 63 ods. 2 a 3 zákona č. 435/2001 Z.z.,
  • bol zaplatený správny poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu, prípadne opraveného prekladu podľa položky 216a písmeno c) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z., prípadne zaplatený správny poplatok v dodatočnej lehote podľa položky 216a písmeno d) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z., a
  • majiteľ európskeho patentu oznámil úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky podľa § 63 ods. 2 zákona č. 435/2001 Z. z.
  • Za predpokladu splnenia uvedených podmienok úrad sprístupní preklad európskeho patentového spisu a sprístupnenie, ako aj udelenie európskeho patentu oznámi vo vestníku podľa § 63 ods. 6 zákona č. 435/2001 Z. z.

Úrad zapíše európsky patent do registra európskych patentov s údajmi zapísanými do európskeho patentového registra.
Majiteľ európskeho patentu môže kedykoľvek podať opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka podľa § 63 ods. 2 zákona č. 435/2001 Z.z. Po doručení opraveného prekladu a zaplatení správneho poplatku úrad sprístupní opravený preklad verejnosti a oznámi túto skutočnosť vo vestníku.
Opravený preklad bude platiť namiesto pôvodného prekladu odo dňa oznámenia sprístupnenia opraveného prekladu vo vestníku.
Na podanie prekladu/opraveného prekladu európskeho patentového spisu do slovenského jazyka je možné využiť formulár dostupný na:
https://www.indprop.gov.sk/patenty/patenty/dokumenty-na-stiahnutie
Sadzby správnych poplatkov a informácie k plateniu správnych poplatkov sú dostupné na:
https://www.indprop.gov.sk/patenty/patenty/spravne-poplatky
Údaje týkajúce sa európskych patentových prihlášok a európskych patentov s určením pre SR sú dostupné verejnosti na:
https://wbr.indprop.gov.sk/webregistre/?lang=sk
https://www.indprop.gov.sk/produkty-a-sluzby/produkty-uradu/vestnik-upv-sr