Designations of origin and geographical indications of products

Documents and forms

Public declarations

Fight against counterfeiting and piracy

News

Events

Contact

Enforceability of intellectual property rights

Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva)

Commission Opinion on Article 2 of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council on the enforcement of intellectual property rights (Stanovisko Komisie k článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva)

Regulation (EU) No 386/2012 of the European Parliament and of the Council of 19 April 2012 entrusting the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) with tasks related to the enforcement of intellectual property rights, including the gathering of public and private sector representatives as the European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 386/2012 z 19. apríla 2012 o poverení Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) úlohami súvisiacimi s vymožiteľnosťou práv duševného vlastníctva, vrátane zhromažďovania zástupcov verejného a súkromného sektora ako Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva)

Council Resolution of 25 September 2008 on a comprehensive European plan to combat counterfeiting and copyright piracy (Uznesenie Rady z 25. septembra 2008 o všeobecnom európskom pláne pre boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu)

European Parliament resolution of 18 December 2008 on the impact of counterfeiting on international trade (2008/2133(INI)) (Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 o vplyve falšovania na medzinárodný obchod (2008/2133(INI)

Council Resolution of 1 March 2010 on enhancing the effectiveness of the enforcement of intellectual property rights in the internal market (Uznesenie Rady z 1. marca 2010 o zvyšovaní účinnosti presadzovania práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu)

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee - A strategy on industrial property rights in Europe (Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru - Stratégia v oblasti práv priemyselného vlastníctva v Európe)

European Parliament resolution of 22 September 2010 on the enforcement of intellectual property rights in the internal market (2009/2178(INI)) (Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. septembra 2010 o presadzovaní práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu (2009/2178(INI)

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the Economic and Social Committee - Trade, Growth and Intellectual Property - A strategy for the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries (Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru Obchod, rast a duševné vlastníctvo – stratégia na ochranu a presadzovanie práv duševného vlastníctva v tretích krajinách)

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee - Towards a renewed consensus on IPR enforcement: An EU Action Plan (Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru - Cesta k obnovenému konsenzu o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva: Akčný plán EÚ)