Designations of origin and geographical indications of products

Documents and forms

Public declarations

Fight against counterfeiting and piracy

News

Events

Contact

Legislation, methodologies

Act No 469/2003 Coll. on designations of origin of products and geographical indications of products and on amendment and supplementation of certain acts, as amended (Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (PDF, 222,2 kB))

Lisbon Agreement on the protection of designations of origin and on the international registration of designations of origin(Decree No 67/1975 Coll., as amended by Decree No 79/1985 Coll.) Lisabonská dohoda o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu (Vyhláška č. 67/1975 Zb., v znení vyhlášky č. 79/1985 Zb.)

Geneva Act of the Lisbon Agreement on designations of origin and geographical indications Ženevský akt Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

Council Decision (EU) 2019/1754 of 7 October 2019 on the accession of the European Union to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on designations of origin and geographical indications Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1754 zo 7. októbra 2019 o pristúpení Európskej únie k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

Common Implementing Regulation to the Lisbon Agreement on the protection of designations of origin and on the international registration of designations of origin and to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on designations of origin and geographical indications(Notification of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic No 43/2021 Coll.)  Spoločný vykonávací predpis k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu a k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 43/2021 Z. z.)

Administrative instructions for the application of the Lisbon Agreement on the protection of designations of origin and on the international registration of designations of origin(Valid from 26 February 2020) Administratívne pokyny na uplatňovanie Lisabonskej dohody o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu

Regulation (EU) 2019/1753 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the Union's action following its accession to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on designations of origin and geographical indications (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1753 z 23. októbra 2019 o činnosti Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach)

Agricultural products and foodstuffs
Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny)


Commission Delegated Regulation (EU) No 664/2014 of 18 December 2013 supplementing Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council as regards the establishment of Union symbols for protected designations of origin, protected geographical indications and traditional specialities guaranteed and as regards certain rules concerning the designation of origin, certain procedural rules and certain additional transitional rules (Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 664/2014 z 18. decembra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012, pokiaľ ide o stanovenie symbolov Únie pre chránené označenia pôvodu, chránené zemepisné označenia a zaručené tradičné špeciality a pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa určovania pôvodu, určité procesné pravidlá a určité dodatočné prechodné pravidlá)


Commission Implementing Regulation (EU) No 668/2014 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs (Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny)Spirit drinks
Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks and repealing Regulation (EEC) No 1576/89 - repealed (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 - zrušené)


Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on the definition, description, presentation and labelling of spirit drinks, the use of the names of spirit drinks in the presentation and labelling of other foodstuffs, the protection of geographical indications of spirit drinks, the use of ethyl alcohol and spirits of agricultural origin in alcoholic beverages and repealing Regulation (EC) No 110/2008 (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787 zo 17. apríla 2019 o definovaní, popise, prezentácii a označovaní liehovín, používaní názvov liehovín pri prezentácii a označovaní iných potravín, ochrane zemepisných označení liehovín, používaní etylalkoholu a destilátov poľnohospodárskeho pôvodu v alkoholických nápojoch a o zrušení nariadenia (ES) č. 110/2008)


Commission Implementing Regulation (EU) No 716/2013 of 25 July 2013 laying down rules for the application of Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks - ineffective (Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 716/2013 z 25. júla 2013, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín - neúčinné)


Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1235 of 12 May 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council with rules on applications for registration of geographical indications of spirit drinks, amendments to product specifications, cancellation of registration and registration (Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1235 z 12. mája 2021, ktorým sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787 dopĺňa o pravidlá týkajúce sa žiadostí o zápis zemepisných označení liehovín do registra, zmien špecifikácií výrobku, zrušenia zápisu do registra a registra)


Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1236 of 12 May 2021 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council as regards applications for the registration of geographical indications of spirit drinks in the register, the opposition procedure, amendments to product specifications, cancellation of registration, use of the symbol and control  (Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1236 z 12. mája 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787, pokiaľ ide o žiadosti o zápis zemepisných označení liehovín do registra, námietkové konanie, zmeny špecifikácií výrobkov, zrušenie zápisu do registra, používanie symbolu a kontrolu)Wine
Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007)


Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 of 17 October 2018 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards applications for protection of designations of origin, geographical indications and traditional terms in the wine sector, objection procedure, restriction of use, changes to product specifications, withdrawal of protection and labelling and marketing arrangements (Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/33 zo 17. októbra 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o žiadosti o ochranu označení pôvodu, zemepisných označení a tradičných pojmov v sektore vinohradníctva a vinárstva, námietkové konanie, obmedzenie používania, zmeny špecifikácií výrobkov, zrušenie ochrany a označovanie a obchodnú úpravu)


Commission Implementing Regulation (EU) 2019/34 of 17 October 2018 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards applications for the protection of designations of origin, geographical indications and traditional terms in the wine sector, the objection procedure, amendments to product specifications, the register of protected names, the withdrawal of protection and the use of symbols, as well as rules for the application of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the appropriate system of controls (Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/34 zo 17. októbra 2018, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o žiadosti o ochranu označení pôvodu, zemepisných označení a tradičných pojmov v sektore vinohradníctva a vinárstva, námietkové konanie, zmeny špecifikácií výrobkov, register chránených názvov, zrušenie ochrany a používanie symbolov, ako aj pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o primeraný systém kontrol).


Commission Delegated Regulation (EU) 2019/934 of 12 March 2019 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the wine-growing areas in which the alcoholic strength may be increased, the authorised oenological practices and restrictions applicable to the production and preservation of wine products, the minimum percentage of alcohol for by-products and their disposal, and the publication of OIV documents (Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/934 z 12. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vinohradnícke oblasti, v ktorých sa môže zvýšiť obsah alkoholu, povolené enologické postupy a obmedzenia uplatniteľné na výrobu a konzervovanie vinárskych výrobkov, minimálny percentuálny podiel alkoholu pri vedľajších produktoch a ich zneškodňovanie a zverejňovanie dokumentov OIV)Aromatised wine products
Regulation (EU) No 251/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products and repealing Council Regulation (EEC) No 1601/91 (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014 z 26. februára 2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91).