Designations of origin and geographical indications of products

Documents and forms

Public declarations

Fight against counterfeiting and piracy

News

Events

Contact

Related EU legislation

Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (recast) (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie)

Regulation (EU) No 608/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003 (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003)

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Strategy for a Digital Single Market in Europe (Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov - Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe)

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Maximising the EU's innovation potential - An Intellectual Property Action Plan to support the EU's recovery and resilience (Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov Maximálne využitie inovačného potenciálu EÚ Akčný plán pre oblasť duševného vlastníctva na podporu obnovy a odolnosti EÚ)