Petr Prchal

Zakázková autorská díla v pojetí doktríny Works Made for Hire dle autorského práva USA

Copyright Works In The Concept Doctrine Of The Works Made For Hire Under US Copyright Law

Duševné vlastníctvo, Volume 26, Number 1-2/2022, pages 6 - 19

URL: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/1-2-2022/petr-prchal

PLNÝ TEXT ČLÁNKU (PDF, 12,8 MB)

Odporúčaná forma citácie článku:

PRCHAL, P. 2022. Zakázková autorská díla v pojetí doktríny Works Made for Hire dle autorského práva USA In Duševné vlastníctvo [online]. Vol. 26 No. 1-2, 2022. ISSN 1335-2881, pp. 6 – 19.  Dostupné na: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/1-2-2022/petr-prchal

------------------------------------------------------

Abstrakt

V předmětném článku se autor zabývá komparativní analýzou doktríny Works made for Hire dle autorského práva USA. Jedná se o známou doktrínu, dle které jsou v autorském právu USA posuzován právní následky vytvoření zakázkového díla, tedy díla vzniklého v zaměstnaneckém poměru nebo díla na objednávku, která jsou vytvořená na základě smlouvy o dílo. Cílem autora je čtenáři jednak přiblížit legislativně historický vývoj této doktríny od prvotní historické úpravy až do současné podoby, a to provedením podrobné analýzy jak zákonné právní úpravy, tak i judikatury a dále také popsat východiska, která přispěla k odlišnostem této doktríny od současné kontinentální právní úpravy včetně úvahy o možnostech budoucího přiblížení těchto odlišných světových právních úprav.      

Kľúčové slová

doktrína works made for hire, autorské právo, autorské dílo, zakázkové autorské dílo, zaměstnanecké dílo, dílo vytvořené na objednávku