Soňa Surmová

Všeobecne známe známky v rozhodovacej praxi v rámci EÚ 

Well-known trademarks in decision-making practice within the EU

Duševné vlastníctvo, Volume 26, Number 1-2/2022, pages 30 - 37

URL: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/1-2-2022/sona-surmova

PLNÝ TEXT ČLÁNKU (PDF, 7,3 MB)

Odporúčaná forma citácie článku:

SURMOVÁ, S. 2022. Všeobecne známe známky v rozhodovacej praxi v rámci EÚ. In Duševné vlastníctvo [online]. Vol. 26 No. 1-2, 2022. ISSN 1335-2881, pp. 30 – 37.  Dostupné na: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/1-2-2022/sona-surmova

------------------------------------------------------

Abstrakt

V predloženom článku autorka poskytuje v krátkosti exkurz rozhodovacou praxou súdov a orgánov EÚ vo vzťahu ku kolízii všeobecne známych známok a neskoršie prihlasovaných ochranných známok. Venuje sa analýze všeobecne známych známok, ich reputácii, ako aj požiadavkám, ktoré rozhodujú, či neskoršia ochranná známka zasahuje do všeobecne známych známok, ktoré vo všeobecnosti požívajú širšiu ochranu. Čitateľom a odbornej praxi poskytuje aj priestor na zamyslenie v súlade so súčasnou praxou EUIPO, v zmysle ktorej ochrana všeobecne známych známok nie je večná a ani neobmedzená. 

Kľúčové slová

ochranné známky, všeobecne známe známky