Branislav Hazucha

Autorskoprávna ochrana krátkych literárnych diel

Copyrightability of Short Literary Works 

Duševné vlastníctvo, Volume 26, Number 1-2/2022, pages 20 - 29

URL: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/1-2-2022/branislav-hazucha

PLNÝ TEXT ČLÁNKU (PDF, 8,9 MB)

Odporúčaná forma citácie článku:

HAZUCHA, B. 2022. Autorskoprávna ochrana krátkych literárnych diel In Duševné vlastníctvo [online]. Vol. 26 No. 1-2, 2022. ISSN 1335-2881, pp. 20 – 29.  Dostupné na: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/1-2-2022/branislav-hazucha

------------------------------------------------------

Abstrakt

Autorskoprávna ochrana novovytvorených slov, nadpisov, sloganov a iných krátkych literárnych výtvorov prináša viacero zásadných výziev v oblasti autorského práva, ktoré sa týkajú podmienok ustanovených pre predmety autorských práv. Úzko tak súvisí s určením minima na to, aby nejaký literárny alebo iný umelecký výsledok ľudskej tvorivej práce mohol byť chránený autorským právom. Zároveň tiež určuje maximálny rozsah časti literárneho alebo iného umeleckého diela, ktoré možno voľne autorskoprávne použiť bez toho, aby došlo k zásahu do autorských práv dotknutého nositeľa práv.

Štúdia sa preto zaoberá skúmaním hranice medzi autorskoprávnou ochranou a voľným použitím krátkych literárnych výtvorov. Vzhľadom na skutočnosť, že týmito otázkami sa už intenzívne zaoberali súdy vo viacerých jurisdikciách, či už na európskej úrovni, alebo úrovni jednotlivých členských štátov vrátane Českej republiky, štúdia sa inšpiruje súčasnou rôznorodou judikatúrou v tejto oblasti a skúma jej prednosti, ako aj slabé miesta.

Kľúčové slová

časť diela, krátke literárne dielo, nadpis, napodobenina, novoutvorené slovo, predmet autorského práva, slogan, verejná doména, znalecký posudok