Zuzana Ďuriančiková - procleaner

Z rozhodnutí ÚPV SR: Rozhodnutie predsedu úradu zn. POZ 887-2020/II-48-2021 z 25.5.2021 (právoplatnosť 8.6.2021)

Issues from Decisions of the IPO SR: Decision of the head of the office stamp POZ 887-2020/II-48-2021 of 25/05/2021 (validity 8/6/2021)

Duševné vlastníctvo, Volume 26, Number 1-2/2022, pages 68 – 70

URL: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/1-2-2022/zuzana-duriancikova-procleaner

PLNÝ TEXT ČLÁNKU (PDF, 2,6 MB)

Odporúčaná forma citácie článku:

ĎURIANČIKOVÁ, Z. 2022. ÚPV SR: Rozhodnutie predsedu úradu zn. POZ 887-2020/II-48-2021 z 25.5.2021 (právoplatnosť 8.6.2021). In Duševné vlastníctvo [online]. Vol. 26 No. 1-2, 2022. ISSN 1335-2881, pp. 68 – 70.  Dostupné na: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/1-2-2022/zuzana-duriancikova-procleaner

Abstrakt:

Prihláška obrazovej ochrannej známky bola prihlasovateľmi podaná pre tovary a služby v triedach 5, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvostupňovým rozhodnutím bola prihláška ochrannej známky zamietnutá pre všetky nárokované tovary a služby z dôvodu, že prihlásené označenie vo vzťahu k nim nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie účelu, zamerania a charakteru dotknutých tovarov a služieb. Odvolací orgán posúdenie naplnenia uplatnených zápisných výluk uskutočnené prvostupňovým orgánom označil za správne, podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil. Po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia konštatoval, že prihlásené označenie, ktoré je tvorené slovom „PROCLEANER“ znázorneným štandardným veľkým tlačeným písmom v dvoch farbách, pričom písmeno „O“ je šikmo akoby preškrtnuté, bude príslušný spotrebiteľ vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 5, 35 a 37 okamžite a bez ďalšieho rozmýšľania vnímať ako opisné a bez rozlišovacej spôsobilosti. Farebnú úpravu a jednoduchú štylizáciu písmena „O“ prihláseného označenia nepovažoval za ničím zvláštnu ani dostatočne originálnu, resp. dištinktívnu na to, aby spotrebiteľ na základe nej dokázal identifikovať takto označené tovary alebo služby ako pochádzajúce práve od prihlasovateľov.

Kľúčové slová:

Označenie bez rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov – označenie opisné podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov – obrazové označenie