Janka Boháľová

Z rozhodnutí ÚPV SR: Z rozhodnutí ÚPV SR: Rozhodnutie OZ 249808/I-15-2021 zo 6. 4. 2021

Issues from Decisions of the IPO SR: From the decisions of the ÚPV SR: Decision OZ 249808/I-15-2021 of 6 April 2021

Duševné vlastníctvo, Volume 26, Number 1-2/2022, pages 73 – 74

URL: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/1-2-2022/janka-bohalova

PLNÝ TEXT ČLÁNKU (PDF, 1,5 MB)

Odporúčaná forma citácie článku:

boháľová, J. 2022. Z rozhodnutí ÚPV SR: Z rozhodnutí ÚPV SR: Rozhodnutie OZ 249808/I-15-2021 zo 6. 4. 2021. In Duševné vlastníctvo [online]. Vol. 26 No. 1-2, 2022. ISSN 1335-2881, pp. 73 – 74.  Dostupné na: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/1-2-2022/janka-bohalova

Abstrakt:

Slovná ochranná známka „telové suflé“ bola vyhlásená za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov na základe návrhu tretej osoby z dôvodu, že nemá rozlišovaciu spôsobilosť pre zapísané tovary a bola do registra zapísaná v rozpore s podmienkami na jej zápis stanovenými § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. 

Kľúčové slová:

návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, slovná ochranná známka, nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, opisný charakter