Samuel Rybnikár

Kombinovaná ochranná známka v súdnej praxi – nie je „fabrika“ ako „fabrika“ 

Complex Trade Mark in Judicial Practice there is no “Factory” like a “Factory”

Duševné vlastníctvo, Volume 26, Number 1-2/2022, pages 44 - 48

URL: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/1-2-2022/samuel-rybnikar

PLNÝ TEXT ČLÁNKU (PDF, 4,2 MB)

Odporúčaná forma citácie článku:

RYBNIKÁR, S. 2022. Kombinovaná ochranná známka v súdnej praxi – nie je „fabrika“ ako „fabrika“  In Duševné vlastníctvo [online]. Vol. 26 No. 1-2, 2022. ISSN 1335-2881, pp. 44 – 48.  Dostupné na: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/1-2-2022/samuel-rybnikar

------------------------------------------------------

Abstrakt

Autor v príspevku prezentuje právne závery rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 30. apríla 2019 sp. zn. 3 Cob 36/2018, v ktorom Krajský súd v Košiciach rozhodoval o podanom odvolaní proti rozsudku Okresného súdu Košice I z 12. septembra 2017 sp. zn. 32 CbPv 2/2016 vo veci sporu z ochrannej známky, keď sa žalobca domáhal žalobou voči žalovanému zdržania sa porušovania práv k jeho kombinovanej ochrannej známke.

 

Kľúčové slová

kombinovaná ochranná známka, spory z ochranných známok, pravdepodobnosť zámeny