Peter Roháček

K niektorým aspektom presadzovania práv duševného vlastníctva colnými orgánmi 

To some aspects of customs enforcement of intellectual property rights

Duševné vlastníctvo, Volume 26, Number 1-2/2022, pages 38 - 44

URL: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/1-2-2022/peter-rohacek

PLNÝ TEXT ČLÁNKU (PDF, 5,4 MB)

Odporúčaná forma citácie článku:

ROHÁČEK, P. 2022. K niektorým aspektom presadzovania práv duševného vlastníctva colnými orgánmi. In Duševné vlastníctvo [online]. Vol. 26 No. 1-2, 2022. ISSN 1335-2881, pp. 38 – 44.  Dostupné na: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/1-2-2022/peter-rohacek

------------------------------------------------------

Abstrakt

Autor v článku analyzuje niektoré aspekty týkajúce sa európskej a vnútroštátnej úpravy presadzovania práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, predovšetkým právnu úpravu a prax colných orgánov pri uplatňovaní procesných lehôt pri zaistení tovaru alebo pri pozastavení jeho prepustenia. Autor ďalej uvádza niekoľko poznámok k materiálnym požiadavkám na rozhodnutie o zaistení tovaru alebo o pozastavení jeho prepustenia a k výpočtu nákladov na skladovanie tovaru, o ktorých má vedomosť, že v právnej praxi spôsobujú interpretačné problémy.

Kľúčové slová

Deklarant, držiteľ tovaru; držiteľ rozhodnutia; lehota; legitímny obchod; právo duševného vlastníctva; pozastavenie prepustenia; skladné; tovar; zaistenie