Patenty

EN

 Prevádzkovateľ: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica
 Kontaktné údaje: Ing. Elemír Murček
email
+421 48 4300 246
 Zodpovedná osoba: Mgr. Dušan Kusenda
email
+421 911 798 999
Následok neposkytnutia osobných údajov: Nebude možné splniť účel (poskytnúť službu; splniť požiadavku klienta).

Dotknutá osoba má vo vzťahu k jej osobným údajom práva definované v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“), najmä:

  • na informácie o účele, spôsobe a rozsahu spracúvania osobných údajov,
  • na opravu a doplnenie neúplných osobných údajov,
  • na výmaz osobných údajov, ak sú splnené podmienky zákona,
  • na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú splnené podmienky zákona,
  • na prenosnosť osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak sú splnené podmienky zákona,
  • namietať spracúvanie osobných údajov, ak sú splnené podmienky zákona,
  • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona,
  • na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Účel, právny základ a doba uchovávania osobných údajov sú uvedené v dokumentácii o ochrane osobných údajov.

Údaje z dokumentácie o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ poskytne na požiadanie.


Súvisiace odkazy