Designations of origin and geographical indications of products

Documents and forms

Public declarations

Fight against counterfeiting and piracy

News

Events

Contact

Archive of ex post consultations

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 26. októbra 2022 začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu nasledovnej regulácie:

Obdobie vykonania ex post hodnotenia (kalendárny polrok):
II/2022

Gestor/gestori právneho predpisu:
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Názov právneho predpisu:
zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z.

Stručný opis regulácie: Vymedzenie pôsobnosti Slovenskej komory patentových zástupcov pri zápise do zoznamu patentových zástupcov.

Špecifikácia:
n/a [1]

Ex post hodnotenie:
regulácií jedného právneho predpisu

Číslo regulácie z registra ex post:
21

Dôvod zaradenia:
10.3 d) Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov

Znenie podnetov z podnikateľského prostredia:
Obsahom podnetu je zaviesť presun kompetencie udeľovať povolenia na vykonávanie činnosti patentových zástupcov prostredníctvom Slovenskej komory patentových zástupcov a zrušíme povinné členstvo v Slovenskej komore patentových zástupcov.

Termín konzultácií:
Podnikateľské subjekty resp. verejnosť môže vyjadriť záujem o konzultácie do 23. novembra 2022.

Konzultácie sa uskutočnia formou elektronickej výmeny informácií.

Predbežný postoj gestora:
Inštitút patentového zástupcu bol prvýkrát zavedený už v prvej Československej republike, a to vládnym nariadením č. 6/1926 Zb. o zastupovaní strán v patentových veciach patentovými zástupcami a úradne autorizovanými civilnými technikmi. V súvislosti s politickým vývojom došlo po roku 1948 k zrušeniu patentových zástupcov ako slobodného povolania, a to zákonom č. 7/1952 Zb. o prechodných opatreniach v odbore patentov. K renesancii inštitútu patentového zástupcu došlo až po zmene zriadenia, a to zákonom č. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch, ktorým bola, ako samosprávna organizácia združujúca všetkých patentových zástupcov, zriadená Komora patentových zástupcov so sídlom v Brne. Po vzniku Slovenskej republiky bola na základe zákona č. 90/1993 Z. z. zriadená Komora patentových zástupcov so sídlom v Bratislave ako samosprávna organizácia združujúca všetkých patentových zástupcov. Právnym nástupcom Komory patentových zástupcov sa stala Slovenská komora patentových zástupcov, ktorá bola zriadená zákonom č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, a to po prehodnotení opodstatnenosti existencie komory a povinného členstva v nej. Úloha preskúmať opodstatnenosť existencie komory vyplynula v roku 2003 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 830 z 3. septembra 2003.

Slovenská komora patentových zástupcov je samosprávnou stavovskou organizáciou združujúcou všetkých patentových zástupcov zapísaných v zozname patentových zástupcov. Ide o profesijnú komoru, ktorá pôsobí ako samosprávny orgán s právnou subjektivitou a hospodárením s vlastným majetkom, na ktorú štát preniesol výkon niektorých činností v oblasti registračných, evidenčných, kontrolných, regulačných a disciplinárnych kompetencií.

Povolanie patentového zástupcu je vzhľadom na náročnosť multidisciplinárneho vzdelania, vedomostí a potrebnej praxe v medzinárodnom meradle váženým slobodným povolaním s vysokými nárokmi
na profesijnú etiku, pričom združovanie v komorách, príp. inštitútoch s povinným členstvom je pre toto povolanie typické.

Vykonávanie činnosti patentového zástupcu je podmienené udelením „povolenia" resp. „oprávnenia", tak ako predvída smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu; ide teda o tzv. regulovanú profesiu.

Postup udeľovania „povolenia" resp. „oprávnenia" ustanovený zákonom o patentových zástupcoch je výrazom verejného záujmu spočívajúceho v ochrane záujmov fyzických a právnických osôb (resp. ochrane príjemcov služieb). Berúc do úvahy, že činnosť patentového zástupcu je vysoko odbornou činnosťou zahŕňajúcou najmä zastupovanie fyzických a právnických osôb pred orgánmi štátnej správy vo veciach priemyselného vlastníctva a odborné poradenstvo vo veciach priemyselného vlastníctva, je zrejmé, že „neodbornou" činnosťou patentového zástupcu by mohli byť dotknuté, resp. poškodené oprávnené záujmy tretích osôb.

Regulácia povolania patentového zástupcu, existencia a povinné členstvo v Slovenskej komore patentových zástupcov je plne dôvodné, a to s ohľadom na verejný záujem spočívajúci v ochrane záujmov fyzických a právnických osôb (resp. ochrane príjemcov služieb). V tejto súvislosti možno analogicky poukázať aj na výkon povolania advokáta a charakter členstva v Slovenskej advokátskej komore.

Podmienky prístupu k povolaniu patentového zástupcu spĺňajú požiadavky článku 10 smernice o službách na vnútornom trhu (sú nediskriminačné, opodstatnené závažným dôvodom týkajúcim sa verejného záujmu, primerané cieľu tohto verejného záujmu, jasné a jednoznačné, objektívne, vopred zverejnené, transparentné a dostupné).

Vzhľadom na uvedené gestor regulácie nepovažuje podnet za opodstatnený, regulácia plní svoj účel.

Gestor súčasne upozorňuje na skutočnosť, že každá úprava regulácie povolania patentového zástupcu si vyžaduje nielen adekvátnu analýzu, ale aj posúdenie proporcionality prostredníctvom testu proporcionality v oblasti regulácie povolaní v zmysle zákona č. 391/2020 Z. z. o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní.

Kontaktná osoba gestora:
Jitka Mikuličová, jitka.mikulicova@indprop.gov.sk, 048/4300 269

Kristína Čunderlíková, kristina.cunderlikova@indprop.gov.sk, 048/4300 226

The Industrial Property Office of the Slovak Republic announces that on 26 October 2022 it is launching a public ex post consultation with business entities on the ex post evaluation of the following regulation:

Period for conducting the ex post evaluation (calendar semester):
II/2022

Gestor(s) of the regulation:
Industrial Property Office of the Slovak Republic

Title of the legislation:
Act No. 344/2004 Coll. on Patent Attorneys, amending Act No. 444/2002 Coll. on Designs and Act No. 55/1997 Coll. on Trademarks, as amended by Act No. 577/2001 Coll. and Act No. 14/2004 Coll.

Brief description of the regulation.
Specification:n/a [1]

Ex post evaluation:
Regulation of one piece of legislation

Regulation number from the ex post register:
21

Reason for inclusion:
10.3(d) of the Uniform Methodology for Selected Impact Assessment

Wording of suggestions from the business community:The content of the suggestion is to introduce the transfer of competence to grant permits for patent attorneys to carry out their activities through the Slovak Chamber of Patent Attorneys and to abolish compulsory membership in the Slovak Chamber of Patent Attorneys.

Consultation deadline:
Business entities or the public may express interest in the consultation until 23 November 2022.

The consultation will take place by electronic exchange of information.

Preliminary position of the rapporteur:
The institution of a patent attorney was first introduced in the first Czechoslovak Republic by Government Decree No 6/1926 Coll. on the representation of parties in patent cases by patent attorneys and officially authorised civil technicians. In connection with political developments, patent attorneys were abolished as a free profession after 1948 by Act No 7/1952 Coll. on transitional measures in the field of patents. The renaissance of the institution of the patent attorney occurred only after the change of the establishment, namely by Act No. 237/1991 Coll. on patent attorneys, which established the Chamber of Patent Attorneys, based in Brno, as a self-governing organisation bringing together all patent attorneys. After the establishment of the Slovak Republic, Act No 90/1993 Coll. established the Chamber of Patent Attorneys with its seat in Bratislava as a self-governing organisation bringing together all patent attorneys. The legal successor of the Chamber of Patent Attorneys was the Slovak Chamber of Patent Attorneys, which was established by Act No 344/2004 Coll. on Patent Attorneys, following a reassessment of the justification for the existence of the Chamber and the compulsory membership in it. The task of reviewing the justification for the existence of the Chamber arose in 2003 from Resolution No 830 of the Government of the Slovak Republic of 3 September 2003.

The Slovak Chamber of Patent Attorneys is a self-governing professional organisation bringing together all patent attorneys registered in the list of patent attorneys. It is a professional chamber which operates as a self-governing body with legal personality and management of its own property, to which the State has delegated the performance of certain activities in the field of registration, registration, control, regulatory and disciplinary competences.

The profession of patent attorney is an internationally respected liberal profession with high expectations, given the demanding nature of the multidisciplinary training, knowledge and experience requiredprofessional ethics, and association in chambers or institutes with compulsory membership is typical of the profession.

The practice of patent attorneys is subject to the granting of a 'licence' or 'authorisation', as provided for in Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council on services in the internal market; it is therefore a regulated profession.
The procedure for granting the 'authorisation' or 'authorisation' provided for in the Patent Agents Act is an expression of the public interest in protecting the interests of natural and legal persons (or the protection of recipients of services). Taking into account that the activity of a patent attorney is a highly professional activity involving, in particular, representation of natural and legal persons before state administration authorities in industrial property matters and professional advice in industrial property matters, it is obvious that the legitimate interests of third parties could be affected or harmed by the 'unprofessional' activity of a patent attorney.

The regulation of the profession of patent attorney, the existence and compulsory membership in the Slovak Chamber of Patent Attorneys is fully justified, taking into account the public interest consisting in the protection of the interests of natural and legal persons (or the protection of the recipients of services). In this connection, analogy may be drawn with the practice of the profession of advocate and the nature of membership of the Slovak Bar Association.

The conditions of access to the profession of patent attorney meet the requirements of Article 10 of the Directive on services in the internal market (they are non-discriminatory, justified by a compelling reason relating to the public interest, proportionate to the objective of that public interest, clear and unambiguous, objective, published in advance, transparent and accessible).

In view of the above, the Regulator does not consider the complaint to be justified, the regulation fulfils its purpose.

At the same time, the Gestor draws attention to the fact that any regulation of the regulation of the profession of patent attorney requires not only an adequate analysis, but also an assessment of proportionality by means of the proportionality test in the field of regulation of professions within the meaning of Act No 391/2020 Coll. on the proportionality test in the field of regulation of professions.

Contact person of the gestor:
Jitka Mikuličová, jitka.mikulicova@indprop.gov.sk, 048/4300 269
Kristína Čunderlíková, kristina.cunderlikova@indprop.gov.sk, 048/4300 226


[1] The regulation in question was included in the Ex Post Register pursuant to point 10.3(d) of the Uniform Methodology and the assessed regulation was submitted to the legislative process before 1 April 2015.