Designations of origin and geographical indications of products

Documents and forms

Public declarations

Fight against counterfeiting and piracy

News

Events

Contact

Protection of geographical indications of spirit drinks at EU level

The protection of geographical indications at EU level is governed by:

  • Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on the definition, description, presentation and labelling of spirit drinks, the use of the names of spirit drinks in the presentation and labelling of other foodstuffs, the protection of geographical indications of spirit drinks, the use of ethyl alcohol and spirits of agricultural origin in alcoholic beverages and repealing Regulation (EC) No 110/2008
  • Delegated Regulation of Commission (EU) 2021/1235 of 12 May 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council with rules on applications for registration of geographical indications of spirit drinks in the register, amendments to product specifications, cancellation of registration and the register,
  • Implementing Regulation of Commission (EU) 2021/1236 of 12 May 2021 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council as regards applications for the registration of geographical indications of spirit drinks in the register, the opposition procedure, changes to product specifications, cancellation of registration, use of the symbol and control.

Za zemepisné označenie sa považuje označenie, ktoré označuje liehovinu ako liehovinu pochádzajúcu z územia krajiny, regiónu alebo lokality na uvedenom území, ak je možné danú kvalitu, dobrú povesť alebo iné vlastnosti uvedenej liehoviny zásadne prisúdiť jej zemepisnému pôvodu.

Konanie o zápise zemepisného označenia pre liehoviny sa uskutočňuje v dvoch etapách.

Prvá etapa konania o zápise zemepisného označenia sa začína podaním žiadosti na Úrade priemyselného vlastníctva SR (ďalej len úrad).

Prihlasovateľ podá žiadosť o zápis zemepisného označenia na úrad. Žiadosť sa podáva v slovenskom jazyku v troch vyhotoveniach v papierovej forme a elektronicky. Žiadosť musí obsahovať:

Úrad preskúma, či je žiadosť o zápis zemepisného označenia dôvodná, spĺňa ustanovené náležitosti a označenie nie je predmetom výluk.

Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, úrad vyzve prihlasovateľa na ich doplnenie v stanovenej lehote a zároveň ho upozorní na skutočnosť, že v prípade neodstránenia týchto nedostatkov úrad zastaví konanie o žiadosti o zápis.

Ak je označenie vylúčené zo zápisu, úrad konanie o žiadosti o zápis zamietne.

Po zverejnení podstatných náležitostí žiadosti vo vestníku môže namietateľ podať v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia úradu námietky proti žiadosti. Námietky musia byť odôvodnené a musia v nich byť označené dôkazy, z ktorých vyplýva, že prihlasované zemepisné označenie nespĺňa podmienky ustanovené nariadením na zápis do registra chránených zemepisných označení vedeného Komisiou.

Ak žiadosť spĺňa ustanovené náležitosti a nebola zamietnutá, úrad zverejní jednotný dokument a špecifikáciu liehoviny, zabezpečí k nim elektronický prístup a zašle stanovené náležitosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787 na ďalšie konanie Európskej komisii.

Druhá etapa prebieha na úrovni Európskej komisie. Komisia preskúma, či je žiadosť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787. Ak rozhodne, že žiadosť je v súlade s týmto nariadením, zverejní špecifikáciu uvedenú v Úradnom vestníku Európskej únie a dňom zverejnenia začína plynúť trojmesačná lehota na podanie námietok. Po uplynutí tejto lehoty, ak neboli podané námietky, Komisia prijme vykonávací akt, ktorým rozhodne o zápise do registra. Akt o zápise zemepisného označenia do registra alebo rozhodnutia o zamietnutí sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Až po zverejnení rozhodnutia o zápise označenia ako „chráneného zemepisného označenia" do registra vedeného Európskou komisiou môže prihlasovateľ začať označovať svoje výrobky ako „chránené zemepisné označenie" a používať symbol EÚ.