Designations of origin and geographical indications of products

Documents and forms

Public declarations

Fight against counterfeiting and piracy

News

Events

Contact

Protection of geographical indications and designations of origin for wines at EU level

The protection of designations of origin and geographical indications at EU level is governed by:

 • Regulation (EU) No č. 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007

 • Delegated Regulation by Commission (EU) 2019/33 (.pdf, 903 kB) of 17 October 2018 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards applications for protection of designations of origin, geographical indications and traditional terms in the wine sector, objection procedures, restriction of use, changes to product specifications, withdrawal of protection and labelling and marketing arrangements

 • Implementing Regulation by Commission (EU) 2019/34 (.pdf, 626 kB) of 17 October 2018 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards applications for the protection of designations of origin, geographical indications and traditional terms in the wine sector, the objection procedure, amendments to product specifications, the register of protected names, the withdrawal of protection and the use of symbols, as well as rules for the application of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the appropriate system of controls.

Označenie pôvodu je názov oblasti, osobitného miesta alebo vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch krajiny, ktoré sa používa na opis výrobku spĺňajúceho tieto požiadavky:

 • kvalita a vlastnosti výrobku sú v podstatnej miere alebo výlučne ovplyvnené osobitným zemepisným prostredím s jemu vlastnými prírodnými a ľudskými faktormi,
 • hrozno, z ktorého sa výrobok vyrába, pochádza výlučne z tejto zemepisnej oblasti,
 • vyrába sa v tejto zemepisnej oblasti a
 • výrobok sa získava z odrôd viniča patriacich k druhu Vitis vinifera

Zemepisné označenie je označenie odkazujúce na oblasť, osobitné miesto alebo vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch na krajinu, ktoré sa používa na opis výrobku spĺňajúceho tieto požiadavky:

 • má špecifickú kvalitu, povesť alebo iné vlastnosti, ktoré možno pripísať uvedenému zemepisnému pôvodu,
 • aspoň 85 % hrozna použitého na jeho výrobu pochádza výlučne z uvedenej zemepisnej oblasti,
 • vyrába sa v tejto zemepisnej oblasti a
 • získava sa z odrôd viniča patriacich k druhu Vitis vinifera alebo z krížencov druhu Vitis vinifera s inými druhmi rodu Vitis

Označenia pôvodu a zemepisné označenia vín podliehajú každoročnému overovaniu príslušným kontrolným orgánom. V prípade ochrany vín je možné požiadať o konverziu označenia pôvodu na zemepisné označenie.

Konanie o zápise označenia pôvodu alebo zemepisného označenia pre víno sa uskutočňuje v dvoch etapách.

Prvá etapa prebieha na národnej úrovni a podieľa sa na nej Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len ministerstvo) a Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len úrad).

O ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia môže požiadať každá zainteresovaná skupina výrobcov alebo vo výnimočných prípadoch jednotlivý výrobca. K žiadosti sa môžu pripojiť ďalšie zainteresované strany. Výrobcovia môžu predložiť žiadosť o ochranu len v prípade vín, ktoré vyrábajú. V prípade názvu, ktorý označuje cezhraničnú zemepisnú oblasť, alebo tradičného názvu spojeného s cezhraničnou zemepisnou oblasťou sa môže predložiť spoločná žiadosť.

Žiadateľ môže prostredníctvom úradu po odsúhlasení špecifikácie ministerstvom požiadať o zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia pre víno. Žiadosť musí obsahovať:

Úrad preskúma, či je žiadosť o zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia dôvodná, spĺňa ustanovené náležitosti a označenie nie je predmetom výluk. Ak ich spĺňa, zverejní podstatné náležitosti žiadosti vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, úrad vyzve prihlasovateľa na ich doplnenie v stanovenej lehote a zároveň ho upozorní na skutočnosť, že v prípade neodstránenia týchto nedostatkov úrad zastaví konanie o žiadosti o zápis.

Ak je označenie vylúčené zo zápisu, úrad konanie o žiadosti o zápis zamietne.

Po zverejnení podstatných náležitostí žiadosti vo vestníku úradu môže namietateľ podať v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia úradu námietky proti žiadosti. Námietky musia byť odôvodnené a musia v nich byť označené dôkazy, z ktorých vyplýva, že prihlasované označenie pôvodu alebo zemepisné označenie nespĺňa podmienky ustanovené nariadením na zápis do registra chránených označení pôvodu a zemepisných označení vedeného Komisiou.

Ak žiadosť spĺňa ustanovené náležitosti a nebola zamietnutá, úrad zverejní jednotný dokument a špecifikáciu vína, zabezpečí k nim elektronický prístup a zašle stanovené náležitosti podľa nariadenia Rady na ďalšie konanie Európskej komisii.

Druhá etapa prebieha na úrovni Európskej komisie. Komisia zverejní dátum predloženia žiadosti, preskúma, či sú splnené všetky podmienky ustanovené nariadením, a posúdi, či k nej boli pripojené podporné dokumenty a či predložené doklady preukazujú skutočnosti uvedené v žiadosti. Komisia môže požiadať o doplnenie informácií týkajúcich sa žiadosti alebo podporných dokumentov v lehote dvoch mesiacov od zaslania výzvy Komisiou. Ak prihlasovateľ prostredníctvom úradu nedoplní požadované informácie v stanovenej lehote, Komisia žiadosť o zápis označenia zamietne ako neprípustnú a rozhodnutie oznámi členskému štátu.

Ak žiadosť spĺňa ustanovené náležitosti, Komisia prijme vykonávacie akty týkajúce sa uverejnenia jednotného dokumentu a odkazu na uverejnenie špecifikácie výrobku v Úradnom vestníku EÚ a dňom zverejnenia začína plynúť dvojmesačná lehota na podanie námietok. Po uplynutí tejto lehoty, ak neboli podané námietky, musí Komisia prijať vykonávacie akty, ktorými sa udelí ochrana označeniu pôvodu alebo zemepisnému označeniu alebo prijme vykonávacie akty o zamietnutí žiadosti, ak uvedené podmienky nie sú splnené.

Po zverejnení vykonávacích aktov musia užívatelia zapísaných názvov uvádzať na etikete v rovnakom zornom poli zapísaný názov, údaj "chránené zemepisné označenie" alebo "chránené označenie pôvodu" alebo ich skratky a používať príslušný symbol EÚ.