Zuzana Ďuriančiková

Z rozhodnutí ÚPV SR: Rozhodnutie predsedu úradu zn. OZ 227485/II-60-2022 z 10. 8. 2022 (právoplatnosť 19. 8. 2022)

Issues from Decisions of the IPO SR: Decision of the President of the Office, OZ 227485/II-60-2022, 10. 8. 2022

Duševné vlastníctvo, Volume 26, Number 3-4/2023, pages 102 – 104

URL: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/3-4-2022/zuzana-duriancikova-starmania

PLNÝ TEXT ČLÁNKU (PDF, 2,6 MB)

Odporúčaná forma citácie článku:

ĎURIANČIKOVÁ, Z. 2022. Z rozhodnutí ÚPV SR: Rozhodnutie predsedu úradu zn. OZ 227485/II-60-2022 z 10. 8. 2022 (právoplatnosť 19. 8. 2022). In Duševné vlastníctvo [online]. Vol. 26 No. 3-4, 2022. ISSN 1339-5564,pp. 102 – 104.  Dostupné na: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/3-4-2022/zuzana-duriancikova-starmania

Abstrakt:

Ochranná známka bola do registra ochranných známok zapísaná pre služby v triedach 35, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Navrhovateľ si návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú uplatnil podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019). Návrh, ktorý sa týkal všetkých zapísaných služieb, odôvodnil tým, že nepretržite od roku 2003 používal nezapísané označenie „STARMANIA“ a pod týmto označením niekoľko desaťročí vystupovalo hudobné zoskupenie na Slovensku i v Čechách. Prvostupňovým rozhodnutím bol návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zamietnutý. Podľa prvostupňového orgánu navrhovateľ nepreukázal naplnenie jednej z kumulatívnych podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, konkrétne nepreukázal, že by mu vzniklo právo k nezapísanému označeniu „STARMANIA“ pred dňom podania prihlášky ochrannej známky. Odvolací orgán, ktorý preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu podaného rozkladu, dospel k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, že navrhovateľ predloženými dokladmi nepreukázal, že by pred podaním prihlášky ochrannej známky mal právo k nezapísanému označeniu „STARMANIA“.  Keďže nebola naplnená jedna z kumulatívnych podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podaného v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, odvolací orgán podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

Kľúčové slová:

Konanie o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú – právo k nezapísanému označeniu § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov – nesplnenie kumulatívnych podmienok – zamietnutie návrhu – zamietnutie rozkladu.