Michal Černý

K oprávněnému zájmu v případě změny specifikace CHOP/CHZO - Rozsudek Soudního dvora C-53/20 [Spreewälder Gurken II]  

On Legitimate Interest in the Case of a Change of PDO/PGI Specification - Judgment of the Court of Justice EU C-53/20 [Spreewälder Gurken II]

Duševné vlastníctvo, Volume 26, Number 3-4/2022, pages 70 - 75

URL: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/3-4-2022/michal-cerny-k-opravnenemu-zajmu

PLNÝ TEXT ČLÁNKU (PDF, 4,9 MB)

Odporúčaná forma citácie článku:

ČERNÝ, M. 2022. K oprávněnému zájmu v případě změny specifikace CHOP/CHZO - Rozsudek Soudního dvora C-53/20 [Spreewälder Gurken II]   . In Duševné vlastníctvo [online]. Vol. 26 No. 3-4, 2022. ISSN 1339-5564, pp. 70 – 75.  Dostupné na: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/3-4-2022/michal-cerny-k-opravnenemu-zajmu

------------------------------------------------------

Abstrakt

Příspěvek se zabývá legitimním zájmem v právu označení zeměpisného původu EU, zejména pak s akcentem na legitimní zájem proti změně specifikace chráněného označení. Zvlášť se zabývá komentářem rozsudku Soudního dvora EU C-53/20 [Spreewälder Gurken II] a jeho obecnými dopady do práva označení zeměpisného původu EU. Příspěvek také okrajově hodnotí dopad rozsudku do národních právních úprav členských států.

Kľúčové slová

Označení původu, zeměpisné označení. EU, Německo, členský stát. Spreewälder Gurken (CHZO), Specifikace CHOP/CHZO. Legitimní zájem. Námitka