Laura Bachňáková Rózenfeldová

Analýza rozhodnutí Úradu priemyselného vlastníctva týkajúcich sa zápisnej spôsobilosti ochranných známok  

Analysis of Decisions of the Industrial Property Office of the Slovak Republic Regarding the Registrability of Trademarks

Duševné vlastníctvo, Volume 26, Number 3-4/2022, pages 6 - 30

URL: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/3-4-2022/laura-bachnakova-rozenfeldova

PLNÝ TEXT ČLÁNKU (PDF, 22,2 MB)

Odporúčaná forma citácie článku:

BACHŇÁKOVÁ RÓZENFELDOVÁ, L. 2022. Analýza rozhodnutí Úradu priemyselného vlastníctva týkajúcich sa zápisnej spôsobilosti ochranných známok. In Duševné vlastníctvo [online]. Vol. 26 No. 3-4, 2022. ISSN 1339-5564, pp. 6 – 30.  Dostupné na: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/3-4-2022/laura-bachnakova-rozenfeldova

------------------------------------------------------

Abstrakt

Predmetom príspevku je analýza prieskumových rozhodnutí Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky prijatých v období kalendárneho roka 2021, ktorých výsledkom bolo zamietnutie zápisu prihlasovaného označenia ako ochrannej známky z dôvodu aplikovateľnosti niektorého z absolútnych dôvodov pre zamietnutie zápisu vymedzených v § 5 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Kľúčové slová

ochranná známka, zápis ochrannej známky, absolútne dôvody pre odmietnutie zápisu