Zuzana Ďuriančiková

Z rozhodnutí ÚPV SR: Rozhodnutie predsedu úradu zn. POZ 469-2020/II-86-2021 z 20. 10. 2021 (právoplatnosť 4. 11. 2021)

Issues from Decisions of the IPO SR: Decision of the President of the Office, zn. POZ 469-2020/II-86-2021, 20. 10. 2021

Duševné vlastníctvo, Volume 26, Number 3-4/2023, pages 100 – 102

URL: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/3-4-2022/zuzana-duriancikova-food

PLNÝ TEXT ČLÁNK (PDF, 2,6 MB)

Odporúčaná forma citácie článku:

ĎURIANČIKOVÁ, Z. 2022. Z rozhodnutí ÚPV SR: Rozhodnutie predsedu úradu zn. POZ 469-2020/II-86-2021 z 20. 10. 2021 (právoplatnosť 4. 11. 2021). In Duševné vlastníctvo [online]. Vol. 26 No. 3-4, 2022. ISSN 1339-5564,pp. 100 – 102.  Dostupné na: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/3-4-2022/zuzana-duriancikova-food

Abstrakt:

Prihláška slovnej ochrannej známky bola prihlasovateľom podaná pre služby v triedach 35, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvostupňovým rozhodnutím bola prihláška ochrannej známky zamietnutá pre všetky nárokované služby z dôvodu, že prihlásené označenie vo vzťahu k nim nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie ich druhu, zamerania, charakteru a zemepisného pôvodu. Odvolací orgán posúdenie naplnenia uplatnených zápisných výluk uskutočnené prvostupňovým orgánom označil za správne, podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil. Po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia konštatoval, že prihlásené označenie, ktoré je tvorené výlučne slovným spojením „SLOVAK FOOD TRUCK FEST“ a ktoré bude príslušný spotrebiteľ vnímať ako festival, v rámci ktorého sú spotrebiteľom poskytované stravovacie služby atypickou formou v spojitosti so sprievodným hudobno-zábavným programom, je vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 35, 41 a 43 označením bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré neposkytuje spotrebiteľom nič viac ako len priamu informáciu o druhu, zameraní, charaktere a zemepisnom pôvode týchto služieb. Pokiaľ ide o možnosť prekonania zápisnej prekážky v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, odvolací orgán konštatoval, že prihlasovateľ neuniesol dôkazné bremeno a predloženými dôkaznými materiálmi nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovaným službám.

Kľúčové slová:

Označenie bez rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov – označenie opisné podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov – slovné označenie