Danka Gašperanová

Z rozhodnutí ÚPV SR: Rozhodnutie POZ 904-2021/N-11-2022 zo 7.2.2022 

Issues from Decisions of the IPO SR: Decision POZ 904-2021/N-11-2022 of 7 February 2022

Duševné vlastníctvo, Volume 26, Number 3-4/2023, pages 105 – 107

URL: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/3-4-2022/danka-gasperanova

PLNÝ TEXT ČLÁNKU (PDF, 2,6 MB)

Odporúčaná forma citácie článku:

GAŠPERANOVÁ, D. 2022. Z rozhodnutí ÚPV SR: Rozhodnutie POZ 904-2021/N-11-2022 zo 7.2.2022. In Duševné vlastníctvo [online]. Vol. 26 No. 3-4, 2022. ISSN 1339-5564, pp. 105 – 107.  Dostupné na: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/3-4-2022/danka-gasperanova

Abstrakt:

Namietateľ podal námietky z dôvodu skoršieho práva priemyselného vlastníctva (dizajnu) a z dôvodu nie dobrej viery podľa § 7 písm. h) a j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Keďže zverejnené označenie a dizajny namietateľa vytvárajú odlišný celkový dojem a podmienka zlého úmyslu prihlasovateľa pri podaní prihlášky zverejneného označenia nebola preukázaná, úrad námietky zamietol.

Kľúčové slová:

skorší dizajn - nie dobrá/zlá viera - osoba dotknutá na svojich právach - odlišný celkový dojem - nečestný úmysel na strane prihlasovateľa