Alla Demyda

Ochrana softvéru právom duševného vlastníctva

Protection of Software by Intellectual Property Rights   

Duševné vlastníctvo, Volume 26, Number 3-4/2022, pages 44 - 65

URL: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/3-4-2022/alla-demyda

PLNÝ TEXT ČLÁNKU (PDF, 19,9 MB)

Odporúčaná forma citácie článku:

DEMYDA, A. 2022. Ochrana softvéru právom duševného vlastníctva. In Duševné vlastníctvo [online]. Vol. 26 No. 3-4, 2022. ISSN 1339-5564, pp. 44 – 65. Available at: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/3-4-2022/alla-demyda

------------------------------------------------------

Abstrakt

Autorský príspevok sa zaoberá rôznymi spôsobmi právnej ochrany softvéru ako predmetu duševného vlastníctva. Cieľom príspevku je preukázať, že softvér môže byť chránený rôznymi spôsobmi, nie výlučne autorským právom. Predmetom skúmania sú autorskoprávna ochrana, problém patentovateľnosti softvéru v Európskej únii, patenty na vynálezy implementované počítačom, priemyselné práva na označenie softvéru ochrannými známkami, zmluvné usporiadanie vzťahov, ktorých predmetom je softvér, a tiež možnosť použitia ďalších spôsobov právnej ochrany, ako napríklad know-how a obchodné tajomstvo. Obsah príspevku má analytický charakter a je zameraný na teoretické vyhodnotenie stratégie ochrany softvéru v podnikaní. Hlavným výstupom príspevku je vypracovanie komplexného prístupu na rozšírenú ochranu softvéru ako predmetu duševného vlastníctva prostredníctvom použitia všetkých možných právnych prostriedkov ochrany.

Kľúčové slová

softvér, informačné technológie, autorskoprávna ochrana, patent na vynález implementovaný počítačom, úžitkový vzor, dizajn, ochranná známka, licenčná zmluva, logo, know-how, obchodné tajomstvo, nekalá súťaž