Dušan Hupka

Analýza prieskumového konania národných prihlášok ochranných známok za rok 2020 vo vzťahu k právnemu zastupovaniu  

Evaluation of the Examination Proceedings of Trade Mark Applications For 2020 in Relation to Legal Representation

Duševné vlastníctvo, Volume 26, Number 3-4/2022, pages 31 - 43

URL: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/3-4-2022/dusan-hupka

PLNÝ TEXT ČLÁNKU (PDF, 11,1 MB)

Odporúčaná forma citácie článku:

HUPKA, D. 2022. Analýza prieskumového konania národných prihlášok ochranných známok za rok 2020 vo vzťahu k právnemu zastupovaniu. In Duševné vlastníctvo [online]. Vol. 26 No. 3-4, 2022. ISSN 1339-5564, pp. 31 – 43.  Dostupné na: https://www.indprop.gov.sk/dv/casopis-dusevne-vlastnictvo/archiv/2022-1/3-4-2022/dusan-hupka

------------------------------------------------------

Abstrakt

Na rýchlosť a úspešnosť konania vedúceho k zápisu prihlasovaného označenia do registra ochranných známok má vplyv mnoho rozličných faktorov. Schopnosť prihlasovateľa alebo jeho právneho zástupcu podať prihlášku ochrannej známky v súlade so zákonnými predpismi umožňuje predísť predlžovaniu konania i ďalším výdavkom a vedie k jej úspešnej registrácii Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Cieľom príspevku je zhodnotiť vplyv právneho zastupovania na úspešnosť konania so zameraním na obhájenie záujmov prihlasovateľov v odpovediach na úradom odoslané výzvy na odstránenie skutočností brániacich zápisu do registra. Vo vzťahu k právnemu zastupovaniu prihlasovateľov bolo s využitím internej databázy Inventio analyzovaných 2 957 konaní o národných prihláškach ochranných známok podaných v roku 2020. Na základe stavu prihlášok ku dňu vyhodnocovania 30. 6. 2021 boli sledované početnosti prihlášok ochranných známok podľa ich druhu, právneho zastúpenia a frekvencie výziev na odstránenie formálnych nedostatkov alebo vecných prekážok. Vyšší podiel zverejnených a zapísaných ochranných známok a nižšia miera úradom odoslaných výziev na nápravu zistená v skupine prihlášok s právnym zastúpením indikuje opodstatnenosť právneho zastúpenia prihlasovateľov a jeho kladný vplyv na úspešné ukončenie konania o prihláškach a rýchlejšiu registráciu ochranných známok. Zistenia však ukazujú, že aj pri využití právneho zastúpenia existuje priestor na zníženie početnosti prihlášok podaných s vecnými prekážkami a formálnymi nedostatkami a otvárajú tak otázku dôvodov prekážok a odbornej kvalifikácie v prípadoch, keď si prihlasovateľ nezvolí na zastupovanie profesionálneho zástupcu. V ďalších analýzach by tiež bolo zaujímavé číselné rozdiely aj štatisticky otestovať.

Kľúčové slová

ochranná známka, prihláška, splnomocnenie, právne zastúpenie, formálny prieskum, vecný prieskum, stav konania o prihláške ochrannej známky