Vzor formátovania príspevkov

NÁZOV ČLÁNKU v slovenskom jazyku

1 voľný riadok

NÁZOV ČLÁNKU v anglickom jazyku
(Times New Roman, 14pt, veľké písmo, tučne) 1 voľný riadok

Autor*
(Times New Roman, 12pt, tučne) 2 voľné riadky

ABSTRAKT
Text abstraktu po slovensky (Times New Roman, 12pt, riadkovanie jednoduché, zarovnanie podľa okraja, bez odsadenia)

1 voľný riadok

ABSTRACT
Text abstraktu po anglicky (Times New Roman, 12pt, riadkovanie jednoduché, zarovnanie podľa okraja, bez odsadenia)

1 voľný riadok

Kľúčové slová

1 voľný riadok

Key words

1 voľný riadok

Úvod

1 Názov kapitoly (časti)
(Times New Roman, 12pt, tučne, bez odsadenia)

1.1 Názov podkapitoly (časti)
(Times New Roman, 12pt, tučne, bez odsadenia)

1.1.1 Názov pod-podkapitoly (časti)
(Times New Roman, 12pt, tučne, bez odsadenia)

Záver

Literatúra

1 voľný riadok

Celý text sa píše v Times New Roman, 12pt, riadkovanie jednoduché (1,0), zarovnanie podľa okraja, všetky okraje 2,5 cm, odsadenie 1. riadka 0,5 cm tabulátorom, na zvýraznenie časti textu použite tučné písmo. „Citácie uvádzajte v úvodzovkách.“ Odkazy na literatúru uvádzať v poznámke pod čiarou , ako aj súborne v Literatúre nachádzajúcej sa za záverom. V texte môžete použiť komentáre a poznámky ktoré sú umiestnené rovnako v poznámke pod čiarou. (Times New Roman, 10 pt, riadkovanie jednoduché)

2 voľné riadky

Literatúra:
(Times New Roman, 12pt, tučne)

1 voľný riadok

PRIEZVISKO, M. Rok. Názov. Mesto: Vydavateľstvo, Rok. Počet strán. ISBN
PRIEZVISKO, M. Rok. Názov. In Názov zborníka. Mesto: Vydavateľstvo, Rok. ISBN.
PRIEZVISKO, M. – PRIEZVISKO, M.: Názov článku. In Periodikum, ročník, rok, číslo, ISSN, strany.
PRIEZVISKO, M. Rok. Názov.(pokiaľ sú údaje dostupné). Dostupné na internete: www.page.sk Názov. Rok. Vydavateľ (pokiaľ sú údaje dostupné). Dostupné na internete: www.page.sk
(Times New Roman, 12pt, riadkovanie jednoduché, zarovnanie podľa okraja, autori v abecednom poradí)Vzor zoznamu bibliografických odkazov

Zoznam použitej literatúry uvádzajte na konci textu pod názvom Literatúra zoradený abecedne podľa priezvisk autorov, bez číslovania položiek. Prosíme dodržiavať štýl uvádzania zoznamu literatúry uvedený v nasledujúcich príkladoch.

Nasledovné triedenie literatúry slúži iba ako vzor správnej formy uvádzania bibliografických odkazov, literatúra sa v zozname bibliografických odkazov netriedi, ale sa uvádza v abecednom poradí bez rozlíšenia kategórie.

 1. monografie a skriptá
  KATUŠČÁK, D. 1998. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava: Stimul, 1998. 117 s. ISBN 80-85697-82-3.
  ONDREJKOVÁ, A. 1997. Etika 20. storočia. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 1997. 81 s. ISBN 80-8055-085-9.
 2. kapitola v učebnici alebo monografii
  DVOŘÁKOVÁ, M. 2003. Multikulturní výchova v mateřské škole. In MERTIN, V., GILLERNOVÁ, I. (eds.) Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-799-X, s. 179 – 184.
 3. periodiká (časopisy) a zborníky resp. state v nich uverejnené
  PŠENÁK, J. 1996.Slovenské gymnáziá matičného obdobia. In Pedagogické spektrum, roč. 5, 1996, mimoriadne číslo 7 – 8. ISSN 1335-5589, s. 7 – 78.
  HUDECOVÁ, A. 1996. Opodstatnenosť inštitucionálnej predškolskej výchovy a jej podiel na osobnostnom rozvoji dieťaťa. In Acta Universitas Matthaei Belii. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela, 1996. ISBN 80-80-55004-2, s. 41 – 48.
 4. internetové zdroje
  KUCIANOVÁ, A. 2005. Personálie v elektronickej súbežnej Slovenskej národnej bibliografii. In Bibliografický zborník 2000 – 2001 [online]. Martin: Slovenská národná knižnica, 2005 [cit. 24.01.2004], s. 136 – 139. Dostupné na internete: http://www.snk.sk/nbuu/Zborník_2000_2001.pdf
  Európska komisia. © Európske spoločenstvá, 1995 – 2009 [online]. [cit. 22.2.2009]. Dostupné na internete: https://europa.eu/institutions/inst/comm/index_sk.htm
 5. dokumenty
  Report on the Slovak Republic. 1998. Európska komisia, Brusel: EU Publishing
 6. mediálne nosiče
  GRÁC, J. 2004. Psychológia prosociálnej výchovy v medzipredmetových vzťahoch. In Etická výchova ako súčasť univerzitného vzdelávania: zborník príspevkov z vedecko-odborného seminára [CD-ROM]. Trnava: PdF TU, 2004 [cit.18.04.2008], 156 s. ISBN 80-8082-001-5.
 7. patentový dokument
  ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Spôsob výroby tesnenia valivých ložísk. Majiteľ a pôvodca patentu: Vladimír LUKÁČ, Jozef HREHOR. Int.Cl.F16C33/76. Slovenská republika. Patentový spis, 278399. 1997-03-05.
 8. vyhláška, zákon
  Vyhláška č. 131/1997 Zb. Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 7. mája 1997 o doktorandskom štúdiu.
  Zákon č.131/2002 Zb. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

* Meno autora, akademické tituly, funkčné zaradenie 2 roky spätne, miesto pôsobenia, plná adresa kam bude výtlačok zaslaný, telefón, e-mail,
1 Priezvisko, M. Rok. Názov, s. ( Molnár, P. 2016. Nepeňažná exekúcia. s. 113.)
Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom