Redakčná rada

 

Predseda redakčnej rady: Ing. Martin Kráľ  - podpredseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
   
Členovia: JUDr. Zuzana Adamová, PhD. - Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií, Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská republika
  doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
  JUDr. Richard Bednárik, PhD. – Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií, Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská republika
  Mgr. Michal Černý, PhD. – Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
  prof. JUDr. Branislav Hazucha, LL.D. – Hokkaido univerzita, Japonsko
 

doc. Dr. lur. Mgr. Martin Husovec – London School of Economics and Political Science (LSE), Veľká Británia

  prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. – Metropolitní univerzita Praha, Česká republika
JUDr. Tomáš Klinka - patentový zástupca a ADR expert v oblasti doménových mien, Slovenská republika
  doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika
  Dr. h.c.doc. Ing. Peter Mihók, CSc. – Slovenská obchodná a priemyselná komora
JUDr. Andrea Slezáková, LL.M. (München), PhD. - Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
  JUDr. Jakub Slovák – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
  prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
  prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. – Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
  prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
  doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. – Slovenská akadémia vied
  Mgr. Ing. Martin Žovic – patentový zástupca, Slovenská republika
   
Redakčný kruh: JUDr. Lenka Midriaková
  Ing. Ingrid Brezňanová
  JUDr. Lucia Kováčiková
  Ing. Lukrécia Marčoková
  Mgr. Jitka Mikuličová
   
Výkonný redaktor:

Mgr. Patrícia Šimková, PhD.

   
Jazyková korektúra: Mgr. Monika Halásová
   
Grafická úprava: Mgr. Janka Zimová