Licenčná zmluva medzi časopisom a autorom

Licenčná zmluva

na vydanie autorského diela a jeho súvisiace použitie číslo ..........

 

 1. Zmluvné strany
  Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
  (vydavateľ časopisu Duševné vlastníctvo)
  Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica
  zastúpený: Mgr. Matúš Medvec, MBA, predseda úradu
  (ďalej len vydavateľ)

  a

  .........................
  .........................
  .........................
  (ďalej len autor)

  uzatvárajú podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov túto licenčnú zmluvu na vydanie autorského diela a jeho súvisiace použitie.

 2. Predmet zmluvy
  1. Za podmienok uvedených v tejto zmluve autor dáva súhlas vydavateľovi na zaradenie autorského diela .................................................... v rozsahu ............. normalizovaných strán do časopisu DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO a na jeho použitie všetkými spôsobmi použitia známymi v čase uzavretia tejto zmluvy s výnimkou spracovania diela. Súhlas podľa predchádzajúcej vety sa týmto udeľuje najmä na zaradenie diela do databázy chránenej autorským právom, vyhotovovanie rozmnoženín diela, verejné rozširovanie jeho rozmnoženín a verejný prenos v elektronickej a/alebo tlačenej podobe bez územného alebo vecného obmedzenia (v neobmedzenom rozsahu). Licencia sa udeľuje ako výhradná licencia na päť rokov od prvého vydania diela. Po uplynutí času podľa predchádzajúcej vety sa licencia udeľuje ako nevýhradná licencia na celú zvyšnú dobu trvania autorských práv k dielu.
  2. Autor vyhlasuje, že dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je jeho pôvodným autorským dielom a že zodpovedá za uplatňované autorskoprávne nároky tretích osôb. Zároveň vyhlasuje, že dielo doteraz nebolo vydané, ani inak zverejnené, a že k dielu neudelil licenciu tretej osobe.
  3. Autor vyhlasuje, že dielo neobsahuje predmet utajovaných skutočností, obchodného, bankového a iného tajomstva alebo jeho časť.
  4. Autor je oprávnený bez súhlasu vydavateľa kedykoľvek po uzavretí tejto zmluvy použiť svoje dielo alebo jeho časť v elektronickej podobe na nekomerčné účely na vlastnej webovej stránke alebo internetovom blogu autora; takéto použitie sa nepovažuje za porušenie tejto zmluvy.
  5. Autor udeľuje súhlas, aby vydavateľ šíril dielo pod verejnou licenciou Creative Commons alebo inou verejnou licenciou v zmysle § 76 Autorského zákona. Autor týmto udeľuje vydavateľovi súhlas na udelenie sublicencie (udelenie súhlasu na použitie diela tretej osobe), a to aj vo forme verejnej licencie.
 3. Autorská odmena a odvody do fondov
  1. Vydavateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi jednorazovú autorskú odmenu vo výške 8,00 € (slovom: osem eur) za jednu normalizovanú stranu textu pri prvom vydaní, v rozsahu ........ normalizovaných strán, t. j. celkom ............. (slovom:.............). Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodnutá odmena zodpovedá spôsobu, rozsahu, času a účelu použitia diela.
  2. Vydavateľ zrazí z autorskej odmeny a odvedie do literárneho fondu podľa § 5 ods. 1 a § 6 zákona č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch, príspevok vo výške 2 % z hrubej autorskej odmeny.
  3. Príjem autora podlieha zdaneniu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov.
  4. Odmena je splatná najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy a bude poukázaná na číslo účtu: ............................................
 4. Ostatné dojednania
  1. Autor je povinný zaslať vydavateľovi dielo na USB kľúči alebo elektronickou poštou.
  2. Autor je povinný spolu s dielom dodať vydavateľovi aj krátke resumé (anotáciu) v slovenskom i v anglickom jazyku. Ak autor nevie dodať vydavateľovi krátke resumé (anotáciu) v anglickom jazyku, autor týmto zároveň udeľuje vydavateľovi súhlas na preklad krátkeho resumé (anotácie) do anglického a/alebo iného cudzieho jazyka.
  3. Autor sa zaväzuje vykonať korektúry diela najneskôr do piatich dní po prijatí návrhu korektúry, zapracovať pripomienky lektora alebo redakcie časopisu, prípadne odôvodniť ich neakceptovanie.
  4. Vydavateľ poskytne autorovi elektronickú verziu časopisu, v ktorom je dielo prvýkrát vydané. Ak vydavateľ rozhodne o vydaní diela v tlačenej podobe, poskytne autorovi jeden výtlačok časopisu, v ktorom je dielo prvýkrát vydané v tlačenej podobe.
 5. Záverečné ustanovenia
  1. V ostatnom sa táto zmluva riadi zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  2. Táto zmluva je vytvorená v troch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie dostane autor a dve vyhotovenia vydavateľ.
  3. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
Banská Bystrica
.............................................                            .................................................................
                 autor                                               Mgr. Matúš Medvec, MBA, predseda

 

Súbor k stiahnutiu: Licenčná zmluva medzi časopisom a autorom (PDF, 142,6 kB)