Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » Patenty » Správne poplatky

Správne poplatky - patenty

Správne poplatky sa platia podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov na účet úradu.

 

Položka 1
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
1. fyzická osoba 16,50 €
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie 165,50 €
Poznámka
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.

 

 

Položka 214
a) Vydanie druhopisu, výpisu z registrov, zo spisov alebo z úradných listín uvedených v tejto časti sadzobníka, za každú aj začatú stranu 3 €
b) Žiadosť na vykonanie odbornej skúšky alebo skúšky spôsobilosti na výkon povolania patentového zástupcu 50 €

 

 
Položka 215
Podanie žiadosti v konaniach podľa tejto časti sadzobníka o
a) pokračovanie v konaní 66 €
b) uvedenie do predošlého stavu 166 €
c) druhé a každé ďalšie predĺženie lehoty 20 €
d) vydanie osvedčenia o práve prednosti, za každé osvedčenie 20 €

 

 

Položka 216
a) Podanie patentovej prihlášky
1. pôvodcom alebo spolupôvodcami 27 €
2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami 53 €
b) Podanie žiadosti o
1. dodatočné priznanie práva prednosti 66 €
2. dodatočné uznanie prioritného dokladu 66 €
3. zverejnenie patentovej prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom 20 €
4. zápis prevodu alebo prechodu patentovej prihlášky na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu patentu na iného majiteľa do registra 27 €
5. zápis ďalšieho pôvodcu vynálezu do registra 17 €
6. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa patentovej prihlášky, pôvodcu vynálezu alebo majiteľa patentu do registra, za každú patentovú prihlášku alebo patent 7 €
7. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa patentovej prihlášky alebo majiteľa patentu do registra, za každú patentovú prihlášku alebo patent 7 €
8. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra, za každý patent 17 €
9. zápis nútenej licencie, alebo zápis jej zrušenia do registra 17 €
10. zápis záložného práva alebo zápis jeho ukončenia do registra 17
11. zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do registra 17 €
c) Podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu patentovej prihlášky
1. do 10 uplatnených patentových nárokov 116 €
2. za každý ďalší uplatnený patentový nárok 17 €
d) Vydanie patentovej listiny
1. v rozsahu do 10 strán napísaných strojom alebo výkresov 66 €
2. za každú ďalšiu strojom napísanú stranu alebo výkres 7 €
e) Podanie žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 166 €
f) Predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia podľa osobitného predpisu Nariadenie Rady (EHS) č. 1768/92 z 18. júna 1992 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá v platnom znení. 100 €
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena b) štvrtého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
 
Poznámka
Poplatok podľa písmena d) tejto položky je splatný do dvoch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu.
 

 

Položka 216a
a) Zmena európskej patentovej prihlášky na patentovú prihlášku, národnú prihlášku úžitkového vzoru alebo národnú prihlášku osvedčenia o užitočnosti podľa čl. 135 ods. 2 a čl. 140 Európskej patentovej dohody, za každý štát 20 €
b) Zverejnenie a sprístupnenie prekladu patentových nárokov alebo opraveného prekladu patentových nárokov verejnosti a oznámenie vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 7 €
c) Zverejnenie a sprístupnenie prekladu alebo opraveného prekladu, alebo prekladu zmeneného znenia európskeho patentu 116 €
d) Zverejnenie a sprístupnenie predloženého prekladu európskeho patentového spisu v dodatočnej lehote 232 €
 

 

Položka 217
a) Podanie žiadosti o určenie, či riešenie patrí do rozsahu patentu 166 €
b) Podanie návrhu na zrušenie patentu po uplynutí šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení patentu 50 €
c) Podanie návrhu na zrušenie európskeho patentu 50 €
d) Podanie návrhu na zrušenie alebo zmenu dodatkového ochranného osvedčenia 50 €
e) Podanie návrhu na odňatie a prepis patentu alebo patentovej prihlášky 33 €
 

 

Položka 220
a) Za úkony úradu spojené s podaním medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci 66 €
b) Za úkony úradu spojené s oneskoreným predložením prekladu 130 €
c) Za úkony úradu spojené s oneskorenou platbou poplatku za medzinárodné podanie
    a medzinárodnú rešerš
50% poplatku za medzinárodné podanie
d) Za odoslanie archívnej a rešeršnej kópie do Medzinárodného úradu, ak úrad nie je
    príslušným prijímacím úradom
30 €
e) Za obnovenie práva na prioritu 166 €
 
Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky