Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

INŠTITÚT DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Vzdelávací program Duševné vlastníctvo

Od septembra 2022 pokračuje v Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici vzdelávací program Duševné vlastníctvo, ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva SR.

Ciele vzdelávacieho programu Duševné vlastníctvo:

 1. Poskytnúť komplex informácií o duševnom vlastníctve podnikateľskému sektoru.
 2. Umožniť pracovníkom z praxe v oblasti priemyselného vlastníctva koncentrovanú inováciu vedomostí, znalostí a zručností vo väzbe na vyvíjajúce sa hospodárske podmienky.
 3. Poskytnúť pracovníkom z praxe v oblasti duševného vlastníctva aktualizáciu poznatkov o medzinárodnom uplatnení najmä v európskom kontexte.
 4. Pripraviť špecializovaných informačných pracovníkov - patentových a známkových analytikov a rešeršérov, najmä pre strediská patentových informácií, informačné a konzultačné miesta, innoinfo, podnikateľské inkubátory ap.
 5. Vychovať kvalifikovaných propagátorov tvorivosti a ochrany jej výsledkov.
 6. Prispieť k formovaniu pedagógov so základnými znalosťami princípov tvorby a ochrany duševného vlastníctva, schopných pretransformovať problematiku do vzdelávania na nižších stupňoch.
 7. Rozšíriť, doplniť, inovovať a upevniť odborné znalosti a zručnosti najmä nových zamestnancov ÚPV SR.

Vzdelávací program Duševné vlastníctvo je rozdelený do štyroch samostatných nadväzujúcich modulov:

 • Kompletný vzdel. program od septembra 2022 do júna 2024
450 €
 • Modul A - Základy práva duševného vlastníctva a autorské právo
85 €
 • Modul B - Tvorivosť - jej manažovanie, marketing a ekonomika
85 €
 • Modul C - Informácie v oblasti duševného vlastníctva
85 €
 • Modul D - Právo priemyselného vlastníctva
230 €

O odbornú úroveň každého modulu dbá odborný garant (modul A - Doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD.,LLM, modul B - prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., modul - C - Ing. Martin Zeleňák a modul D - JUDr. Eugen Záthurecký). Prednášateľmi, lektormi a skúšajúcimi sú vysokoškolskí pedagógovia, odborní pracovníci z praxe a zamestnanci ÚPV SR.

Modul tvoria tematicky úzko súvisiace prednášky a cvičenia. Každý modul možno študovať samostatne. V každom z modulov získa poslucháč špecifické znalosti a zručnosti, ktoré môže uplatniť v praxi. Modul tvoria minimálne dva predmety, pričom každý predmet je ukončený skúškou.

Vzdelávací program Duševné vlastníctvo je určený pre absolventov vysokých škôl I. alebo II. stupňa.

Účastníci ďalšieho vzdelávania sú zaradení do vzdelávacieho programu Duševné vlastníctvo na základe prihlášky.

V šk. roku 2022/2023 sa 22. septembra 2022 otvára štúdium v module A – základy práva duševného vlastníctva a autorské právo. V decembri 2022 sa pokračuje modulom B – tvorivosť – jej manažovanie, marketing a ekonomika a v marci 2023 nasleduje modul C – informácie v oblasti duševného vlastníctva. Každý z modulov trvá tri mesiace a môže sa študovať aj samostatne. V šk. roku 2023/2024 sa bude otvárať štúdium v module D – právo priemyselného vlastníctva, ktorý sa realizuje celý školský rok.

Celkový rozsah vzdelávania trvá 316 hodín, z toho 110 hodín prednášok a zostatok vo forme praktických cvičení, tréningov a exkurzie. Prvé tri nadväzujúce moduly majú rozsah po 54 vyučovacích hodín vždy počas troch mesiacov. Modul Právo priemyselného vlastníctva, ktorý tvoria tri rozsiahle bloky (Priemyselné práva, práva príbuzné a súvisiace; Patentové právo; Právo na označenie) má 154 hodín. Po vykonaní deviatich skúšok končí vzdelávanie vypracovaním a verejnou obhajobou záverečnej písomnej práce.

Poplatok za vzdelávanie v moduloch A, B, C je 85 €, v module D je 230 €, celý vzdelávací program 450 €. Po vykonaní predpísaných skúšok dostane účastník osvedčenie o absolvovaní príslušného modulu. Vzdelávanie sa realizuje formou dvojdňových sústredení spravidla vo štvrtok a piatok v priestoroch ÚPV SR podľa kalendára vzdelávania na príslušný školský rok (aktualizuje sa po skončení predchádzajúceho školského roku).
Bližšie informácie: 048-4300209; lucia.spisiakova@indprop.gov.sk

 1. Záväzná prihláška na vzdelávací program (DOCX, 49,0 kB) (.docx, 50 kB)
 2. Záverečné práce 2011 - 2015 (PDF, 202,3 kB) (.pdf, 200 kB)
 3. Záverečné práce 2016 - 2020 (RTF, 106,0 kB) (.pdf, 103 kB)
 4. Inštrukcia pre účastníkov vzdelávania (PDF, 185,0 kB) (.pdf, 233 kB)