Zverejnené rozhodnutia ÚPV SR    Vyberte predmet ochrany priemyselného vlastníctva:

 --> Ochranné známky
 --> Dizajny
 --> Úžitkové vzory
 --> Patenty
 --> Dodatkové ochranné osvedčenia
 --> Európske patentové prihlášky
 --> V š e t k yNávrat na www.indprop.gov.sk