Patenty

Ilustračný baner


Prijímateľ

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica

Kód projektu

311071AGX6

Názov projektu

Migrácia IS Webregistre ÚPV SR a IS Portál elektronických služieb ÚPV SR do vládneho cloudu

Miesto realizácie projektu

Slovenská republika

Výška poskytnutého NFP

865 896,00 €

Dátum účinnosti zmluvy o NFP

15. 4. 2021

Zmluva

ZMLUVA

Stručný opis projektu

Cieľom projektu je reagovať na súčasné kapacitné obmedzenia, v najbližších rokoch optimalizovať prevádzku a zároveň stratégiu Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej úrad), a postupne presunúť do vládneho cloudu všetky migrovateľné ISVS v súlade so Strategickou prioritou Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy – vládny cloud.

V rámci projektu budú premigrované do vládneho cloudu systémy IS Webregistre, ktoré sprístupňujú údaje z registrov vedených a spravovaných úradom, a IS Portál elektronických služieb ÚPV SR, ktorý poskytuje elektronické služby a elektronické formuláre pre používateľov úradu.

V súlade so zákonom č. 305/2013 o e-Governmente v rámci poskytovania elektronických služieb a elektronických formulárov bolo vytvorených 327 elektronických formulárov a portál umožňujúci prácu s nimi. Od uvedenia do prevádzky požiadavky na systémové zdroje postupne narastajú, pričom došlo k minimálnemu posilneniu kapacít a výkonu. Cieľom projektu je reagovať na súčasné kapacitné obmedzenia prevádzky a optimalizovať ju v najbližších rokoch. Zohľadňujúc uvedené skutočnosti a výstupy ekonomickej analýzy je migrácia IS Webregistre a IS Portál elektronických služieb ÚPV SR do vládneho cloudu logickým a opodstatneným krokom vedúcim k ich optimálnemu prevádzkovaniu, používaniu a zabezpečeniu kontinuálnej prevádzky a rozvoja systému v období minimálne piatich rokov.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Hypertextový odkaz na webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk;

Hypertextový odkaz na webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk


Súvisiace odkazy